Best of the year 2012-2013 - page 10

133
ทำงานที่
80 bit เพื่
อลดเกนความแรงของสั
ญญานลง โดยไม่
ลดทอน
คุ
ณภาพเสี
ยงลง ดั
งนั้
น ความผิ
ดเพี้
ยนของเสี
ยงไม่
มี
เลย แต่
ได้
ความเที่
ยง
ตรงมากที่
สุ
ด ซึ่
งถ้
าใครยั
งไม่
เคยลอง อยากให้
ลองต่
อดู
นะ ผมว่
าปรี
ตั
วเก่
คงต้
องย้
ายที่
อยู่
เป็
นการถาวรแน่
MAN App.
สิ่
งแรกที่
ต้
องทำคื
อ ต้
องดาวน์
โหลด Weiss MAN app. มาติ
ดตั้
บน iPad เสี
ยก่
อน ทั้
งนี้
เพื่
อที่
จะได้
มี
เครื่
องมื
อไว้
ใช้
ควบคุ
ม รวมถึ
งสั่
งการ
MAN301 ไงครั
บ แหมๆ พ่
อมดแฮรี่
พ็
อตเตอร์
ยั
งต้
องหาไม้
กายสิ
ทธิ์
ให้
เจอเสี
ยก่
อนไงครั
บ ไม่
งั้
นจะร่
ายเวทมนต์
อย่
างไรกั
รายละเอี
ยดข้
างล่
างเป็
นฟี
เจอร์
หลั
กๆ ที่
สามารถสั่
งการโดย iPad
แบบชิ
ลล์
ๆ เห็
นมั้
ยว่
าตรึ
มเพี
ยงไร ซั
บซ้
อนจนรี
โมตไม่
มี
วั
นทำได้
หรอกครั
• playback of a plethora of audio formats • maintaining
the music library • ripping of CDs in a variety of formats
• editing of CD meta data (artist names, album names etc.)
• fetching of CD artwork • generating and maintaining playlists
• listening to Internet radio stations • searching the music
library according to various criteria • supporting several users,
each with individual playlists etc. • supporting several NAS
units • supporting several MAN301 units
คุ
ณต้
องสร้
าง Account ขึ้
นมาเสี
ยก่
อนตามตั
วอย่
าง ผมทำหลายๆ
แบบเลย สนุ
กดี
ใส่
รู
ปได้
อี
ก ตรงนี้
จะเป็
นประตู
ทางเข้
าห้
องสมุ
ดเพื่
อสร้
าง
Library จากนั้
นแล้
วค่
อยทำอะไรต่
อไปได้
เพี
ยงแต่
เราเลื
อก account
ใด account หนึ่
งแล้
วจึ
งค่
อยเริ่
มเล่
นต่
อไป ตามฟี
เจอร์
ด้
านบนนั้
นครั
แต่
ถ้
าต้
องการออกมาเล่
นฟั
งก์
ชั่
นปรี
แอมป์
ด้
านล่
าง คงต้
อง Lock
Off ออกมาเสี
ยก่
อน เพราะถื
อว่
าเป็
นฟั
งก์
ชั่
นที่
ไม่
เกี่
ยวกั
นเลยครั
จากนั้
นก็
เข้
าไปเลื
อกอิ
นพุ
ตตามปกติ
เช่
นเดี
ยวกั
บปรี
แอมป์
ทั่
วไปครั
Audition
การเซ็
ตอั
พ พบว่
ามี
ความแตกต่
างจากเครื่
องเล่
นเน็
ตเวิ
ร์
กออดิ
โออยู่
เล็
กน้
อย ก็
ตรง MAN301 มิ
ใช่
เครื่
องประเภท Plug & Play คื
อต้
องการ
คนที่
รู้
และเข้
าใจบ้
าง ไม่
ต้
องเก่
งก็
ได้
ในการ Config. ฟั
งก์
ชั่
นสำคั
ญๆ บาง
อย่
าง อย่
างเช่
น เกนของอะนาล็
อกเอาต์
พุ
ต แม้
กระทั่
งเลื
อกฟิ
ลเตอร์
เลื
อกไฟล์
เพลงที่
จะริ
ปเก็
บ เก็
บตรงไหน... หมายถึ
งคงต้
องสร้
าง Folder
ขึ้
นมาใหม่
ส่
วนสำคั
ญจริ
งๆ ก็
ตรงนี้
ครั
บ แม้
ว่
าต่
อเข้
ากั
บ NAS หรื
อ HDD แล้
ก็
จำเป็
นต้
อง Mount Folder ให้
มั
นสร้
างLibrary ขึ้
นมาใหม่
เพื่
อที่
จะ
จั
ดการกั
บหมวดหมู่
ของอั
ลบั้
มเพลงต่
างๆ ของมั
นเอง โดยไม่
สนใจว่
าคุ
เคยจั
ดไว้
อย่
างไร หรื
อจะอยู่
ใน NAS กี่
ตั
ว มั
นจะรื้
อทำใหม่
หมดเลยครั
แหมทำตั
วเหมื
อน “ลู
กสาวแม่
ยาย” เด๊
ะ ตรงนี้
ก็
ใช้
เวลาดึ
งข้
อมู
ลพอควร
ก็
ดี
ไปอย่
างเพราะเราเองเสี
ยอี
กที่
มั่
วมาก หาเพลงยากมากเหมื
อนกั
นใน
บางครั้
ง มั
นจะเป็
นระเบี
ยบขึ้
น หาเพลงง่
ายขึ้
นด้
วย
ความจริ
งมั
นไม่
ยาก เปิ
ด iPad เข้
ามาเลื
อกตรง Setting ตรง Wi-Fi
พบว่
าจะเจอ D-Link Router กั
บ MAN301 เลื
อก MAN301
audiophile
go
digital
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15
Powered by FlippingBook