Best of the year 2012-2013 - page 11

134
ซึ่
งก็
แสดงให้
เห็
นว่
ามั
นสร้
างวง LAN ได้
เอง
สิ่
งแรกที่
ต้
องทำคื
อ ต้
องเปิ
ด Account ขึ้
นมา
ก่
อน จากนั้
นจึ
งสามารถทำอะไรต่
อไปได้
เปิ
เข้
าไปจะเห็
นหน้
าเพจที่
ยั
งว่
างๆ อยู่
ตอนนี้
MAN301 คงเหมื
อนคฤหาสน์
ใหญ่
ๆ ที่
ยั
งไม่
มี
เฟอร์
นิ
เจอร์
เราเพี
ยงแต่
หาคอนเทนต์
มาใส่
เท่
านั้
น ในที่
นี้
เราก็
จะเห็
นสิ่
งที่
เครื่
องมั
นเห็
เราเพี
ยงแต่
mount มั
นเท่
านั้
น แต่
ถ้
าตั้
งใจ
จะใช้
ฟั
งก์
ชั่
นเครื่
องเล่
นซี
ดี
ก็
คงไม่
ต้
องทำอะไร
มาก แม้
แต่
สาย LAN ก็
ไม่
ต้
องเสี
ยบยั
งได้
เพราะ
ถ้
าคุ
ณไม่
มี
NAS สามารถใส่
แผ่
นเล่
นตามปกติ
ได้
เลย แต่
ถ้
าต่
อเน็
ตเวิ
ร์
กแล้
ว จากนั้
นก็
ค่
อย
เลื
อก folder เพื่
อที่
จะ add เข้
าไปใน Library
ของ MAN ไปเรื่
อยๆ ถ้
ามี
ไฟล์
เพลงเยอะ ทิ้
งไว้
ข้
ามคื
นเลยก็
ดี
ปล่
อยให้
มั
นทำหน้
าที่
ของมั
ไปเรื่
อยๆ ไม่
ต้
องรี
บมั
นจะดึ
ง Meta data มา
จนครบ
Gain Matching
กา รปรั
บ เ กนคว ามแร งของสั
ญญาณ
อะนาล็
อกเอาต์
พุ
ตได้
สี่
ระดั
บ ตั้
งแต่
0dB, -
10dB, -20dB, -30dB ทั้
งนี้
เพื่
อให้
แม็
ตชิ่
งกั
เกนความดั
งของเพาเวอร์
แอมป์
ของลำโพง
แอ็
คที
ฟ หรื
อของปรี
แอมป์
ของคุ
ณ อี
กอย่
าง
MAN ต้
องการระยะเวลาเบิ
ร์
นนานพอควรสำหรั
ผมจะลากยาวให้
ทะลุ
500 ชั่
วโมง จนพ้
นระยะ
Break In ไปเลยครั
บ ซึ่
งก็
ไม่
ยากเพราะเราเพี
ยง
แต่
ทำเพลย์
ลิ
สต์
ด้
วยไฟล์
เบิ
ร์
น เผาไปเลยครั
ไม่
ต้
องกลั
วไดรฟว์
กระจุ
ย เพราะไม่
ได้
ใช้
ผมค ง ไ ม่
ล ง ร า ย ล ะ เ อี
ยดก า ร เซ็
ตอั
MAN301 มากไปกว่
านี้
เพราะจริ
งๆ แล้
วเมื่
คุ
ณเป็
นเจ้
าของมั
น คุ
ณกิ
ตติ
คุ
ณหรื
อผู้
ที่
ติ
ดตั้
ต้
องจั
ดการให้
คุ
ณอยู่
แล้
ว เดี๋
ยวคอลั
มน์
นี้
จะ
กลายเป็
นการนำคู่
มื
อมาแปลให้
อ่
านนะครั
ถ้
าอยากจะเข้
าไปเซ็
ตอั
พอะไรลึ
กๆ หรื
อการ
อั
พเดตเฟิ
ร์
มแวร์
ตั
วใหม่
ๆ คงต้
องให้
ใส่
pass-
word ต้
องจำไว้
นิ
ดหนึ่
งเป็
น Default Pass-
word: wh10admin
อย่
างที่
เกริ่
นให้
ฟั
งว่
างานนี้
มี
คู่
หู
เป็
นลำโพง
Active Monitor Speaker มาติ
ดตั้
งอยู่
ใน
ห้
องฟั
ง Home Studio ของผม ด้
วยข้
อจำกั
ของหน้
ากระดาษ ขออภั
ยที่
ต้
องขอลงรายละเอี
ยด
ของลำโพงแอ็
คที
ฟมอนิ
เตอร์
คู่
นี้
ในฉบั
บหน้
The Simple Best
ปกติ
แล้
วไม่
ว่
าศิ
ลปิ
นนั
กร้
องนั
กดนตรี
ทำงานในห้
องบั
นทึ
กเสี
ยงได้
ทำดนตรี
รวมถึ
วิ
ศวกรนั
กออกแบบวงจรเครื่
องเสี
ยงอิ
เล็
ก-
ทรอนิ
กส์
ที่
วิ
จั
ยพั
ฒนาเครื่
องเสี
ยงออกมาให้
เรา
ฟั
งที่
บ้
านจะต้
องมี
เครื่
องเสี
ยงไว้
เป็
นชุ
ดอ้
างอิ
แต่
มี
สั
กกี่
คนที่
ใช้
เครื่
องเสี
ยงชุ
ดใหญ่
ระดั
อภิ
มหาไฮเอ็
นด์
ที่
ประกอบด้
วยลำโพงขั
บด้
วย
เพาเวอร์
แอมป์
ตั
วบิ๊
กๆ ผ่
านปรี
แอมป์
ใช้
สาย
สั
ญญาณต่
อสายให้
รุ
งรั
งไปหมด ในความเป็
นจริ
พวกเขาส่
วนใหญ่
มั
กใช้
ลำโพงแอ็
คที
ฟสตู
ดิ
โอ
มอนิ
เตอร์
เป็
นลำโพงที่
มี
แอมป์
ฝั
งมาในตั
ว ขนาด
ตั
วตู้
ไม่
ใหญ่
นั
กหรอก เพื่
อเป็
นชุ
ดเครื่
องเสี
ยง
อ้
างอิ
ง จะด้
วยเหตุ
ผลอะไรไม่
อาจทราบได้
เพราะไม่
เคยถาม แต่
ที่
ทราบ ยั
งไงๆ เสี
ย พวก
เขาก็
ยั
งต้
องการความถู
กต้
องแม่
นยำของเสี
ยงที่
ต้
องการให้
เป็
นอยู่
ดี
แสดงว่
าลำโพงประเภท
แอ็
คที
ฟสตู
ดิ
โอมอนิ
เตอร์
นั้
นตอบโจทย์
ได้
แล้
ทำไมเวลาเราฟั
ง ถึ
งไม่
ฟั
งแบบเขาบ้
างล่
ะ เหมื
อน
อย่
าง Daniel Weiss ใช้
จู
นเสี
ยง MAN301
ก็
เช่
นเดี
ยวกั
นกั
บนั
กวิ
จั
ยพั
ฒนาเครื่
องเสี
ยงทั่
โลก ในที่
นี้
เราใช้
Manger: MSMs1 ลำโพง
แอ็
คที
ฟมอนิ
เตอร์
ระดั
บอ้
างอิ
งคู่
นี้
ประมาณว่
เดิ
นตามผู้
ใหญ่
หมาไม่
กั
ด เดิ
นตาม Daniel
Weiss เด๊
ะ ดั
งนั้
นในห้
อง Home Studio จะโล่
มากอย่
างที่
เห็
นแหละครั
บ (รู
ปห้
องฟั
ง) มี
เครื่
อง
เล่
นตั
วเดี
ยวต่
อสายบาลานซ์
ไปยั
งลำโพงแอ็
คที
แค่
นี้
ก็
พอแล้
วครั
audiophile
go
digital
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15
Powered by FlippingBook