Best of the year 2012-2013 - page 15

138
MAN Network-Audio VS Pre amp Play with MAC&Amara
สำหรั
บผลิ
ตภั
ณฑ์
ของ Weiss เอง เพื่
อไขข้
อสงสั
ยว่
า Server/Render
ที่
ติ
ดตั้
งในตั
วของ MAN นั้
น เสี
ยงดี
แค่
ไหน เมื่
อเปรี
ยบเที
ยบกั
บในแบบ
คอมพิ
วเตอร์
ออดิ
โอ โดยใช้
MAC & Amrara ผ่
าน firewire ซึ่
งถื
อว่
าให้
เสี
ยงดี
ที่
สุ
ดในฐานะของเครื่
องเล่
น หรื
อ Renderer เพื่
อเล่
นไฟล์
เพลงดิ
จิ
ทั
เบื้
องต้
นและลงทุ
นน้
อย แต่
มี
ข้
อด้
อยก็
ตรงไม่
สะดวกในการเล่
นเท่
าเครื่
องเล่
ตั
วอื่
นๆ ต้
องยอมรั
บว่
ามั
นทำหน้
าที่
ได้
ดี
อยู่
แล้
ว ที
นี้
เราใช้
วิ
ธี
ยิ
งสาย firewire
มาที่
ตั
วของ MAN ได้
เลยตรงๆ ให้
มั
นทำตั
วเป็
นเพี
ยง DAC กั
บปรี
แอมป์
ซึ่
งก็
สู
สี
กั
นที
เดี
ยว แต่
ก็
ฟั
งได้
ชั
ดว่
าต่
างกั
นที่
ตรงความกระจ่
างชั
ดที่
ทำได้
ดี
กว่
ในทุ
กด้
าน
Computer Audiophile: MAN301 Pre Amp Play vs
DAC202
ถ้
าไม่
นึ
กถึ
งฟั
งก์
ชั่
นเซิ
ร์
ฟเวอร์
แล้
ว ที
นี้
จั
บ DAC มาดวลกั
นแบบ Head
to Head กั
นไปเลย คื
อของ Weiss MAN301 เที
ยบกั
บ Weiss DAC202
กั
นแบบจะจะ เอ้
อ... ข้
อนี้
ทาง Weiss เองเขาก็
มั่
นใจท้
าให้
ชนกั
นเอง
ต้
องยอมรั
บว่
า ถ้
าตั
วต่
อตั
ว แล้
วถ้
าต้
องจ่
ายเงิ
นด้
วยค่
าตั
วขนาดนี้
นาที
นี้
DAC202 ยั
งหาตั
วจั
บยากอยู่
แต่
พอเอาเข้
าจริ
งๆ ต้
องยอมรั
บว่
า MAN301
เหนื
อกว่
าอย่
างมี
นั
ย เป็
นไปตามที่
เขาคุ
ยเลยครั
Wrap Up
รายการอาหารทางที
วี
“เชฟกระทะเหล็
ก” นำสุ
ดยอดฝี
มื
อทางด้
าน
อาหารมาแข่
งขั
นการทำอาหาร ด้
วยเครื่
องปรุ
งคุ
ณภาพดี
พ่
อครั
วฝี
มื
อเยี่
ยม
อาหารก็
ควรอร่
อย แต่
ถ้
าจะวั
ดกั
นจริ
งๆ คงต้
องอยู่
ที่
การกำหนด ingredient
หรื
อเครื่
องปรุ
งของอาหาร แล้
วมาวั
ดกั
นที่
จิ
นตนาการ การจั
ดวาง และ
รสชาติ
ซึ่
งถื
อเป็
นส่
วนสำคั
ญที่
สุ
ดที่
จะตั
ดสิ
นว่
าใครกั
นแน่
คื
อผู้
ชนะ การรี
วิ
วส์
เครื่
องเสี
ยงก็
คงไม่
ต่
างกั
น เราก็
คงต้
องกำหนดโจทย์
เสี
ยก่
อน
อั
ลบั้
มที่
เลื
อกมาบางชุ
ดอย่
างเช่
น Manger ก็
เน้
นการทดสอบลำโพง
แบบโหดๆ เน้
นๆ อย่
างเช่
น หั
วเสี
ยงของฆ้
อนเคาะสายเปี
ยโนมี
ความฉั
บไว
พอหรื
อเปล่
า? และในขณะที่
เสี
ยงโน้
ตตั
วต่
อไปดั
งตามขึ้้
นมานั้
น ให้
ฟั
งดู
ว่
าหั
เสี
ยงของมั
นยั
งมี
ความคม, เร็
ว และเปิ
ดเผยออกมาเหมื
อนหั
วเสี
ยงของโน้
ตั
วก่
อนหน้
ารึ
เปล่
า? ถ้
าใกล้
เคี
ยงหรื
อเท่
าๆ กั
น นั่
นคื
อดี
ที่
สุ
ด แต่
ถ้
าหั
วโน้
ตตั
ที่
สองมี
อาการเบลอ มั
ว หรื
อแตกพร่
า โฟกั
สไม่
คมและฉั
บไวเหมื
อนหั
วโน้
ตั
วแรก แสดงว่
าลำโพงตั
วนั้
นตอบสนองต่
อสั
ญญาณฉั
บพลั
น (transient
response) ที่
ไม่
ดี
ตอบสนองช้
าเกิ
นไปหรื
อไม่
มั
กจะเป็
นปั
ญหาที่
เกิ
ดขึ้
นกั
ลำโพงที่
ใช้
ทวี
ตเตอร์
กั
บมิ
ดเรนจ์
ร่
วมกั
นถ่
ายทอดสั
ญญาณเสี
ยงในย่
านกลาง
ขึ้
นไปถึ
งสู
ง ซึ่
งนี่
แหละคื
อจุ
ดเด่
นมากๆ ของทรานสดิ
วเซอร์
ของ Manger
เนื่
องจากมั
นสามารถถ่
ายทอดเสี
ยงตั้
งแต่
ย่
านกลางต่
ำขึ้
นไปถึ
งปลายแหลม
สุ
ดๆ ออกมาได้
โดยใช้
ทรานสดิ
วเซอร์
แค่
ตั
วเดี
ยว และยั
งมี
ลั
กษณะของ
แพ็
ทเทิ
ร์
นการกระจายเสี
ยงแบบ point source ที่
โดดเด่
นในแง่
ของความ
กลมกลื
นอี
กด้
วย ซึ่
ง MAN & Manger ทำได้
ดี
มาก เรื่
องลำโพงนั้
นไม่
ต้
อง
กั
งขา ถ่
ายทอดเสี
ยงได้
ตรงมากอยู่
แล้
ถ้
าซิ
สเต็
มเล็
กๆ หรื
อแอมป์
กั
บลำโพงยั
ง “ไม่
ถึ
ง” ก็
คงยากที่
จะแยกแยะ
ความแตกต่
างได้
บั
งเอิ
ญผมใช้
ลำโพงแอ็
คที
ฟมอนิ
เตอร์
Manger: MSMs1
การบอกความแตกต่
างจึ
งไม่
ยากเลยสั
กนิ
ด ถ้
าจะเปรี
ยบก็
คล้
ายๆ ที
วี
LCD
กั
บLED ที่
จะเห็
นภาพชั
ดลึ
กได้
ดี
กว่
าสบายๆ แบบไม่
ต้
องเงี่
ยหู
ฟั
ง ถามว่
าห่
าง
มากมั้
ย ขอบอกว่
า “ไม่
มาก” ถ้
าชุ
ดอ้
างอิ
งไม่
มี
ศั
กยภาพพอที่
จะสามารถ
บอกได้
ถึ
งความแตกต่
าง แต่
ถ้
า “ถึ
ง” ช่
องว่
างมั
นก็
จะห่
างมากขึ้
นเท่
านั้
เพลงที่
เราฟั
งเปรี
ยบเที
ยบจึ
งให้
คุ
ณลั
กษณะความแตกต่
างของเวที
เสี
ยง
ที่
กว้
างหรื
อหุ
บ ตำแหน่
งชิ้
นดนตรี
ได้
ตรงอย่
างที่
ควรจะเป็
น แม่
นอย่
างกั
จั
บวางเช่
นที่
มาสเตอริ่
งเอ็
นจิ
เนี
ยวางไว้
เพราะถ้
าขาดซึ่
งตั
วต้
นทางที่
ดี
นั่
นก็
หมายถึ
ง Weiss MAN301 นั่
นเอง ต่
อให้
คุ
ณใช้
แอมป์
และลำโพงดี
แค่
ไหน ก็
คงไม่
มี
ทางที่
จะได้
ยิ
นในสิ่
งที่
ศิ
ลปิ
นต้
องการให้
คุ
ณได้
ยิ
นหรอกครั
ถ้
าฟรอนต์
เอ็
นด์
“ส่
งมาไม่
ถึ
ง” เหมื
อนนั
กวิ่
ง 4x100 เมตร ใน Olympic
London Games อี
ตา Bolt คงไปไม่
ถึ
ง เพราะถ้
าไม้
แรกดั
นออกตั
ห่
วยแตก หรื
อไม้
สองดั
นรั
บไม้
ไม่
ดี
จาไมก้
าคงแห้
วไปแล้
ว แต่
นี่
มั
นสุ
ดยอด
ของคำพู
ดที่
ว่
า “สุ
ดเพอร์
เฟ็
กต์
” เลยครั
สำหรั
บการเริ่
มต้
นก็
พบว่
า app. ยั
งมี
กวนใจ มี
หลุ
ดบ้
าง โชคดี
ที่
เพลง
ก็
ยั
งเล่
นไปเรื่
อยๆ ทราบมาว่
ากำลั
งจะออกเฟิ
ร์
มแวร์
ใหม่
อี
กเร็
วๆ นี้
ทราบว่
app. กั
บเฟิ
ร์
มแวร์
ตั
วใหม่
ที่
กำลั
งจะรี
ลี
สออกมาจะต้
องปรั
บปรุ
งข้
อปลี
กย่
อย
ช่
วยในการใช้
งานให้
ดี
ขึ้
นไปอี
ก ที่
แน่
ๆ เมื่
อฮาร์
ดแวร์
นิ่
งแล้
ว จะปรั
บเปลี่
ยน
ทางซอฟต์
แวร์
อย่
างเดี
ยว ซึ่
งก็
มี
การใส่
ฟี
เจอร์
เพิ่
มเช่
น ประเภท DSP หรื
Internet Radio โดยไม่
ไปยุ่
งกั
บเครื่
องเลย แต่
จะทำโดยซอฟต์
แวร์
จะเป็
นไปตาม road map ที่
วางเอาไว้
ตั้
งแต่
แรก ว่
าทำไม Weiss MAN301
จึ
งไม่
มี
ปุ่
มหรื
อหน้
าปั
ดใดๆ เลย
“ฟี
เจอร์
ที่
ช่
างคิ
ด ตอบโจทย์
ได้
หมด” เมื่
อจั
บคู่
กั
บ Manger:
MSMs1 ที่
ให้
คุ
ณภาพเสี
ยงตรงไปตรงมาเช่
นน้
ำกลั่
น ไร้
ซึ่
งคั
ลเล่
อร์
ของ
ตั
วมั
นเอง ทำให้
Weiss MAN301 สามารถแจกแจงเสี
ยงจากข้
อมู
ลเพลง
ต้
นฉบั
บที่
มี
รายละเอี
ยดสู
ง ให้
ความระยิ
บระยั
บ รวมทั้
งความหวานใส
กระจ่
างชั
ด มี
ไดนามิ
กกว้
างที่
จะให้
พลั
ง ไม่
ว่
าดั
งหรื
อเบาก็
ไม่
ทำให้
ราย-
ละเอี
ยดสู
ญหายไป ยั
งให้
เวที
เสี
ยงที่
เปิ
ดกว้
าง วางตำแหน่
งชิ้
นดนตรี
แม่
มี
ความเป็
นดนตรี
สู
ง เช่
นเดี
ยวกั
บฟั
งดนตรี
สด อั
นเป็
นเอกลั
กษณ์
เฉพาะ
ของ Weiss ขอบอกว่
า “ติ
ดหู
มาก” หลายคนที่
ได้
ฟั
งมั
น ถึ
งกั
บกลั
บบ้
าน
ไปนอนไม่
หลั
บ ดั
งนั้
นใครก็
ตามที่
มี
ใจกั
บ Weiss DAC202 เป็
นทุ
อยู่
แล้
ว ไม่
ควรลั
งเลใจเลยครั
บ ที่
จะเทใจให้
กั
บ Weiss MAN301 Music
Archive Network Player ตั
วนี้
เพราะนี่
คื
อ “สิ้
นสุ
ดการรอคอยเสี
ที
ครั
บ” สำหรั
บผู้
ที่
ไม่
คุ้
นกั
บชื่
อเสี
ยงของ Weiss ก็
คงแนะนำให้
หาโอกาส
มาลองฟั
ง หรื
อลองเล่
นดู
ครั
บ ด้
วยความเคารพ “เครื่
องเสี
ยงต้
องฟั
ด้
วยหู
” “โปรดอย่
าได้
เชื่
อ ถ้
ายั
งไม่
ได้
ลองเล่
น หรื
อฟั
งด้
วยหู
ตั
วเอง”.
ADP
Reference Album
(CD) Manger: Musik Wie Von Einem Anderen Stern, Joe Weed: Vulture, (24/192) Norah Jones: Come Away with Me, Cat Steven: Tea for the Tillerman,
The Eagles: Hotel California, Reference Recording: HRX Sampler, 2L Sampler, (24/96) Bill Evans: Walt for Debby, Pink Floyd: the Dark Side of the
Moon & Wish You Were Here
นำเข้
าและจั
ดจำหน่
าย :
discovery hifi
โทร. 0-2747-6710, 085-517-8292 ราคาสอบถามรายละเอี
ยดเพิ่
มเติ
audiophile
go
digital
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 15
Powered by FlippingBook