Best of the year 2012-2013 - page 2

125
audiophile
go
digital
การเติ
บโตของกระแส “หู
ขาว” นั้
น กลั
บกลายเป็
นข้
อดี
ทำให้
เกิ
ดการพั
ฒนา
รู
ปแบบการทำเพลย์
ลิ
สต์
ที่
แสนสะดวกสบายให้
กั
บเพลเยอร์
ยุ
คใหม่
ที่
เรี
ยกว่
แนว Digital Stream Player ซึ่
งสามารถรองรั
บไฟล์
Hi Res ได้
ไฟล์
Studio Master ให้
ความแตกต่
างจากที่
เคยได้
ยิ
นมาในอดี
โดยสิ้
นเชิ
ง มั
นอาจไม่
ถู
กจริ
ตนั
กสำหรั
บบางท่
านที่
บอกว่
าขั
ดใจกั
บ Digital
Effect อั
นที่
จริ
งๆ น่
าจะเกิ
ดจากเพราะรู้
ว่
านี่
มั
นไม่
ได้
เล่
นจากเครื่
องเสี
ยง
เดิ
มๆ ที่
คุ้
นเคย แหมๆ ทั้
งที่
ฟั
งซี
ดี
(มั
นก็
ดิ
จิ
ทั
ล) อยู่
ทุ
กวั
น กลั
บบอกว่
าฟั
งได้
ขำ ขำ นะ อย่
าซี
เรี
ยสเลย เพราะเรากำลั
งคุ
ยกั
นถึ
งวิ
ถี
แห่
งการเปลี่
ยนแปลง
ในโลกเครื่
องเสี
ยงในวั
นนี้
ลองดู
แผนผั
งนี่
ก่
อน คงไม่
ต้
องอธิ
บายอะไรอี
กแล้
Player
Turntable: ปลายหั
วเข็
Pick Up head Pre Phono (Step Up) Analog Output
Digital Stream: Transport Renderer+DAC+Firmware
DAC (D/A) + Analog Output
Network Audio Era
ปั
จจุ
บั
นใครๆ ก็
พู
ดกั
นถึ
แต่
Network Audio: Digital
Streaming, Music Server
คุ
ณผู้
อ่
านอาจสงสั
ยว่
า มั
นคื
อะไรกั
น แรกๆ อาจตั้
งคำถาม
ว่
า ทำงานยั
งไง เล่
นยากมั้
จะมาจริ
งหรื
อเปล่
า บ้
างก็
ว่
ไกลตั
วไปบ้
างล่
ะ คงต้
องใช้
คอม-
พิ
วเตอร์
มาเล่
นแทนฟรอนเอ็
นต์
ยุ่
งยากไปมั้
ย ข้
อสำคั
ญเสี
ยง
จะดี
แค่
ไหน โอย... พร่
างพรู
ออกมา จนหู
ชา ผมว่
า “เยอะ
ไปมั้
ย”
วั
นนี้
คำถามเหล่
านั้
นดู
-
เหมื
อน “ตกยุ
ค” ไปแล้
ว บั
ดนี้
ค นทั่
ว โ ล ก ย อ ม รั
บ กั
น แ ล้
ถ้
าคิ
ดบวกสั
กหน่
อย “มั
นก็
คื
อการเล่
นเครื่
องเสี
ยงแนวทางหนึ่
งเท่
านั้
น มี
วิ
ธี
การเล่
นที่
ก้
าวหน้
ามากขึ้
น เข้
ากั
บยุ
คสมั
ย” ไม่
ดี
หรื
อ เพราะจะได้
มี
สมาชิ
นั
กเล่
นเครื่
องเสี
ยง หน้
าใหม่
เข้
าสู่
วงการมากขึ้
นพวก เขาเป็
นคนรุ่
นใหม่
ที่
ชมชอบ
ในเสี
ยงเพลงเหมื
อนเรา เพี
ยงแต่
วิ
ธี
การเล่
นต้
องปรั
บให้
พวกเขาคุ้
นเคย การเล่
เครื่
องเสี
ยงหาใช่
“สงวนไว้
เพื่
อสมาชิ
ก สว. เท่
านั้
น” ครั
บ อี
กอย่
างจะได้
มี
เครื่
องเสี
ยง ประเภทอื่
นใหม่
ๆ เล่
นกั
นบ้
าง สำหรั
บท่
านที่
พร้
อมจะยอมรั
“ของใหม่
และการเปลี่
ยนแปลง” คงไม่
ใช่
เรื่
องยาก
ใครกั
นคื
อตั
วพ่
อแห่
งวงการถ้
าไม่
ใช่
Linn มั
นเกิ
ดขึ้
นเพราะ Linn Klimax
DS ในปี
2007 จนถึ
งวั
นนี้
ได้
พั
ฒนาจนถึ
งหลาย Generation แล้
ว เขามี
สิ
นค้
าทุ
กเซ็
คเมนต์
แถมยั
งเปิ
ดออนไลน์
สโตร์
ให้
ดาวน์
โหลดไฟล์
Hi Res
เสี
ยอี
กเรี
ยกว่
าเปิ
ดแนวรบใหม่
เต็
มรู
ปแบบกั
นเลย
ที
เดี
ยว
Online Store
แม้
ว่
าธุ
รกิ
จดนตรี
จะเติ
บโต มี
ศิ
ลปิ
นนั
กร้
อง
เกิ
ดขึ้
นทุ
กวั
น แต่
ตลาดวั
นนี้
อยู่
ที่
ออนไลน์
สโตร์
แม้
ว่
าบ้
านเราจะอยู่
แค่
เสี
ยงรอสาย แต่
ในต่
าง
ประเทศเล่
านั้
นโตวั
นโตคื
น สวนทางกั
บร้
านขาย
แผ่
นซี
ดี
ถดถอยลง ตอนนี้
ใครก็
ตามที่
ตามสะสม
แผ่
นซี
ดี
เป็
นคอลเล็
คชั่
นพากั
นยิ้
ม เพราะราคารู
ลงปรู๊
ด ต้
องปั่
นยอดขายทำเป็
นบ็
อกซ์
เซ็
ตมา
ล่
อใจ ตกลงจะฟั
งเพลงหรื
อห่
วงของแถม สำหรั
วงการอุ
ตสาหกรรมเพลงต้
องปรั
บตั
วนำมั
นมา
ต่
อยอดขายเพลงแบบ Hi Res กั
นไปเลย ที
นี้
ก็
เป็
นเรื่
องใหญ่
คงเลี่
ยงยากสั
กหน่
อยที่
จะไม่
สนใจมั
น เพราะ Digital Audio โตเร็
ว แทรก
เข้
าไปทุ
กอณู
ในทุ
กเซ็
คเมนต์
ของเครื่
องเสี
ยง
ยุ
คใหม่
ไปเป็
นสมาชิ
กในห้
องฟั
งที่
คุ
ณไม่
อาจ
ปฎิ
เสธได้
ไปๆ มาๆ ทุ
กวั
นนี้
NAS, Music
Server, Home Network เป็
นสิ่
งคุ้
นเคยกั
ไปแล้
ว ส่
วนฟรอนต์
เอ็
นด์
มั
นย่
อมแตกจาก
Computer Audio อั
นเป็
นจุ
ดเริ่
มต้
น จากนั้
DAC ก็
ถู
กติ
ดตั้
งมากั
บแอมป์
, Internet Radio,
AirPlay มั
กเป็
น Feature มาตรฐานตามมา
สำหรั
บเครื่
องเสี
ยงยุ
คใหม่
ที่
เป็
นเน็
ตเวิ
ร์
กออดิ
โอ
เพลเยอร์
โดยมี
ตั
วช่
วยเป็
นแท็
บเล็
ตยอดฮิ
iPad, iPhone, Android อี
กนั่
นแหละ แต่
ละ
เครื่
องมี
app. ที่
สามารถดาวน์
โหลดได้
ฟรี
บน
แอพสโตร์
ดั
งนั้
นใครก็
ตามที่
จะเล่
นเครื่
องเสี
ยง
แนวนี้
หนี
ไม่
ออกที่
จะต้
องเล่
นแท็
บเล็
ตไปด้
วย
แนะนำว่
า iPad มี
ภาษี
ดี
กว่
าตั
วอื่
นๆ
Network Audio ทำงานอย่
างไร
เริ่
มจากข้
อมู
ลดิ
จิ
ทั
ลถู
กเก็
บไว้
ในฮาร์
ดดิ
สก์
ซึ่
งขอย้
ำว่
า... อยู่
ที่
ไหนก็
ได้
ก่
อนจะถู
กส่
งมายั
เครื่
องเล่
น โดยข้
อมู
ลเป็
นชุ
ด แล้
วเก็
บไว้
ในหน่
วย
ความจำหลั
ก ซึ่
งเดี๋
ยวนี้
ใช้
SSD ซึ่
งเสถี
ยรกว่
ส่
วน NAS ทำหน้
าที่
เป็
นเซิ
ร์
ฟเวอร์
ให้
กั
บระบบ
นั่
นเอง แล้
วค่
อยส่
งออกมาเป็
นชุ
ด ในที่
นี้้้
เป็
การส่
งผ่
านโดยช่
องทาง Ethernet ทาง TCP-IP
ทั้
งนี้
เพื่
อให้
มั่
นใจว่
าข้
อมู
ลจะไม่
ผิ
ดเพี้
ยนระหว่
าง
ทางที่
ถู
กส่
งผ่
านไปยั
ง DAC นั่
นเอง การตรวจ
สอบจากต้
นถึ
งปลายก็
เพื่
อให้
มั่
นใจว่
าจะได้
รั
บข้
อมู
ลเช่
นเดี
ยวกั
บข้
อมู
ลดั้
งเดิ
มของซี
ดี
เลย
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...15
Powered by FlippingBook