Best of the year 2012-2013 - page 3

126
Network Audio รุ่
นใหม่
ๆ ยั
งสามารถเล่
นไฟล์
เพลงราย
ละเอี
ยดสู
งได้
อี
กด้
วย ซึ่
งเครื่
องเล่
นซี
ดี
ไม่
มี
ทางทำได้
ที
นี้
ก็
ได้
เวลา
“บอกลาชั้
นซี
ดี
” ได้
แล้
ว ด้
วยหลั
กการนี้้
ทำให้
การ Streaming
สามารถนำไป apply กั
บระบบเสี
ยง หรื
อแม้
กระทั่
งภาพ HD
ได้
สบายๆ ด้
วยเทคโนโลยี
วั
นนี้
จึ
งเกิ
ด Internet Radio, Internet
TV กั
นไปอี
ก ดั
งนั้
น เครื่
องเสี
ยงสมั
ยนี้
จึ
งมี
Internet Radio เป็
ฟี
เจอร์
มาตรฐานไปแล้
Software
ซอฟต์
แวร์
ที่
ติ
ดตั้
งมาในตั
วเครื่
องเครื่
องเล่
น พวกนี้
เพลเยอร์
ส่
วนใหญ่
มั
กพั
ฒนาจาก Linux OS ซึ่
งเสถี
ยรมากกว่
าคอมพิ
วเตอร์
พื้
นๆ เป็
น OS ที่
สามารถใช้
เขี
ยนซอฟต์
แวร์
ให้
ทำงานเฉพาะด้
าน
ได้
ดี
กว่
า ส่
วนการอั
พเดตเฟิ
ร์
มแวร์
ตั
วใหม่
ก็
ทำได้
เอง ไม่
ต้
องยก
เครื่
องไปร้
านเหมื
อนสมั
ยก่
อน แค่
เรี
ยกผ่
านอิ
นเทอร์
เน็
ตได้
เองเลย
Storage
มิ
วสิ
กเสิ
ร์
ฟเวอร์
นั้
น ในกรณี
ที่
ในตั
วเครื่
องไม่
มี
Storage
ติ
ดตั้
งมา ต้
องมี
NAS แต่
มี
เครื่
องเล่
นหลายตั
วที่
มี
HDD ติ
ดตั้
งมา
ด้
วยเลย ซึ่
งสะดวกมาก จริ
งๆ แล้
วตามทฤษฎี
อาจ Stream ผ่
าน
Internet มาจากที่
ไหนก็
ได้
ในโลก เห็
นมั้
ย iCloud กำลั
งมา NAS
ตั
วเล็
กตั
วใหญ่
ตั
วไหนๆ ก็
มี
ผลด้
านคุ
ณภาพเสี
ยงไม่
ต่
างกั
น ถ้
าจะ
ต่
างคงเป็
นการส่
งผ่
านของข้
อมู
ลที่
รวดเร็
ว ขณะ Transfer ข้
อมู
รวมถึ
งความเสถี
ยรของระบบปฏิ
บั
ติ
การ นั่
นหมายถึ
งควาปลอดภั
ของข้
อมู
ล คุ
ณภาพก็
ตามราคาครั
Control point ควบคุ
มเครื่
องอย่
างไร
เริ่
มตั้
งแต่
ต้
องการความสะดวกสบายในการใช้
งานที่
จะเลื
อก
เพลงแทร็
คโปรด ข้
าม หรื
อ เล่
นซ้
ำ ตามแนวเพลง ชื่
อศิ
ลปิ
น เลื
อก
อั
ลบั้
มในคลั
งแสงด้
วยปลายนิ้
ว ดี
ใจที่
จะมี
เสี
ยงเพลงทุ
กที่
ในบ้
าน
เราสามารถมี
เครื่
องเล่
นอยู่
หลายๆ ห้
องได้
โดยไม่
จำเป็
นต้
องมี
ที่
เก็
บแผ่
ไว้
หลายๆ ที่
มี
แหล่
งข้
อมู
ลอยู่
ที่
เดี
ยว จะดี
กว่
ามั้
ย คุ
ณสามารถเล่
นเพลง
ดู
หนั
ง HD จากแหล่
งข้
อมู
ลเดี
ยว แถมยั
งสามารถดึ
งข้
อมู
ลจากห้
องอื่
นมา
เล่
นได้
อี
กด้
วย เรี
ยกว่
าแชร์
กั
นได้
ทั้
งบ้
านเลย อย่
างเช่
น Songcast
ของ Linn สามารถดึ
งเพลงจาก iTunes มาเล่
น หรื
อแม้
กระทั่
ง AirPlay
ของ Apple ก็
ถู
กบรรจุ
อยู่
ในเครื่
องเสี
ยงยุ
คใหม่
หลายรุ่
น นอกเหนื
จาก iDocking ที่
แพร่
หลายแล้
มั
นทำหน้
าที่
เชื่
อมต่
อระหว่
างเครื่
องกั
บ Server ส่
วนใหญ่
มั
กไม่
จำเป็
ต้
องไปกดปุ่
มหน้
าเครื่
อง แทนที่
จะใช้
รี
โมต ผมกลั
บชอบใช้
แอ็
พบน iPad
มากกว่
า มั
นให้
ความสะดวกสบายมากกว่
า สามารถค้
นหาเพลงได้
อย่
าง
รวดเร็
ว และง่
าย แม่
นยำกว่
า ไม่
ต้
องใช้
คอมพิ
วเตอร์
ให้
ยุ่
งยาก และนี่
คื
ข้
อเด่
นของเครื่
องเล่
นประเภทนี้
ที่
ทำได้
ดี
กว่
ารี
โมตบ้
านๆ แน่
Home Network
ถ้
าคิ
ดว่
าต้
องเล่
นเน็
ตเวิ
ร์
กออดิ
โอ คงต้
องเข้
าใจเรื่
องโฮมเน็
ตเวิ
ร์
เล็
กน้
อย อย่
างที่
ทราบดี
ว่
า Internet เริ่
มมี
Speed สู
งขึ้
น LAN, WLAN
ดู
เหมื
อนว่
านาที
นี้
มี
บ้
านไหนไม่
ติ
ดตั้
งบ้
าง วั
นนี้
Network ก้
าวไกลมาก
WiFi 802.11n แน่
นอนกว่
า g สี่
เท่
าตั
ว ไม่
ต้
องห่
วงเรื่
องความเสถี
ยร อย่
ว่
าแต่
เสี
ยงเลย Stream ภาพ HD ยั
งสบาย อย่
ากั
งวลว่
า Router ตั
วไหน
จะดี
กว่
ากั
น หรื
อทำให้
คุ
ณภาพเสี
ยงเปลี่
ยนไป คิ
ดเยอะไปมั้
ง มี
เรื่
องอื่
น่
ากั
งวลมากกว่
า ดิ
จิ
ทั
ลนี่
ถ้
าข้
อมู
ลมาไม่
ครบก็
จะหายไปเลย แปลว่
าไม่
ดั
ไม่
ใช่
ว่
าเสี
ยงไม่
ดี
มั
นไม่
เกี่
ยวกั
ปั
จจุ
บั
น IT มี
บทบาทต่
อชี
วิ
ตประจำวั
นมากขึ้
นทุ
กขณะ การเจริ
เติ
บโตของเครื
อข่
ายคอมพิ
วเตอร์
เหล่
านี้
เป็
นไปอย่
างต่
อเนื่
อง และ
ไม่
สะดุ
ด ส่
งผ่
านข้
อมู
ลที่
เพิ่
มขึ้
นอย่
างรวดเร็
วตามขนาดและจำนวน เครื่
อง
คอมพิ
วเตอร์
ที่
ต่
ออยู่
บนเครื
อข่
าย แนะนำให้
ใช้
Gigabit Ethernet
(IEEE802.3z) ไปเลยครั
audiophile
go
digital
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...15
Powered by FlippingBook