Best of the year 2012-2013 - page 4

127
Step Forward
ก้
าวกระโดดของสิ
นค้
าแนว Network Audio
เด่
นชั
ดขึ้
นอี
ก เมื่
อสามารถครอบครองตลาดได้
กว้
าง
ขึ้
น สิ
นค้
าตั
วล่
าของโลกแทบทุ
กตั
วต้
องพากั
นใส่
ฟี
เจอร์
เน็
ตเวิ
ร์
กออดิ
โอลงไป แถมยั
งมี
ฟั
งก์
ชั่
นปรี
แอมป์
ชั้
นดี
ลงไปแทนฟี
เจอร์
digital volume แบบเดิ
มของ
เครื่
องเล่
นเหล่
านั้
น เป็
นงานหมู
ซึ่
งตรงกั
บคำทำนาย
ของ Gilad Tiefenbrun ว่
าไปๆ มาๆ ปรี
แอมป์
โดดๆ จะหมดความสำคั
ญลงไป ล่
าสุ
ดนี้
Linn ได้
ออก
DSM มายั่
วอี
ก รวมทั้
ง Weiss MAN301 Music
Archive Network ที่
ฮอตเหลื
อเกิ
นเมื่
อเปิ
ดตั
วในงาน
BAV SHOW 2012 #10 เมื่
อเดื
อนที่
แล้
วนี่
เอง มี
รี
วิ
วส์
ต่
อจากนี้
นะครั
The Bright Future
งานแสดงเครื่
องเสี
ยงระดั
บนานาชาติ
อย่
าง CES
2012 หรื
อในบ้
านเรา BAV SHOW 2012 #10
รวมถึ
ง HK Hi-End ที่
ผ่
านไปสดๆ ร้
อนๆ มี
Products
ที่
เพิ่
ง Launch ออกมาอี
กหลายตั
ว ค่
ายไหนไม่
โดด
ลงมาเห็
นที
จะ Out กั
นไปเลยที
เดี
ยว ผมคงไม่
พู
ดถึ
CAS ที่
นำคอมพิ
วเตอร์
มาต่
อกั
บ External DAC
กั
นแล้
วครั
บ เพราะมี
อยู่
เพี
ยบทุ
กสนนราคาตั้
งแต่
หลั
กพั
นยั
นราคาหลายๆ แสน ขอยกตั
วอย่
าง
เฉพาะฟรอนต์
เอ็
นด์
ที่
มี
ฟี
เจอร์
Network Audio,
Home Network, Music Server แล้
วแต่
จะเรี
ยก
นะครั
บ เริ่
มจากเครื่
องราคาสบายกระเป๋
าไปจน
สุ
ดเอื้
อม ไม่
รวม AV Amp หรื
อ Internet TV ที่
บรรจุ
เน็
ตเวิ
ร์
ก ออดิ
โอไว้
นะครั
เบาะๆ เท่
าที่
ผมนึ
กได้
นะครั
1. Cambridge Stream Magic 6
2. NAD, Pioneer, Marantz, Naim มาเป็
กระพรวน
3. Linn DS ทุ
กรุ่
น ไล่
มาตั้
งแต่
Majik,
Akurate, Klimax ซึ่
ง DSM ต้
องอาศั
ย NAS
4. Olive HD 03, 04, 06 ทุ
กตั
วมี
HDD
อยู่
ภายใน
5. Electro Companiet Music Server
6. Pathos Musiteca Music Server and DAC
7. T+A Music Player
8. Wyred4Sound Server
9. Audio Research Digital Medea Bridge
10. Burmester 111 Music Server ตั
วนี้
ป๋
าจั
ดหนั
11. Meridian AudioCore มี
HDD ในตั
12. Aurender S10 Music Server ตั
วนี้
ไม่
มี
DAC
13. Weiss MAN301 Music Archive Network
Multi Room
พอถึ
งขั้
นนี้
แล้
ว เรื่
องเล่
นพร้
อมกั
นแบบ Multi Room สามารถแชร์
ไฟล์
จากฐานข้
อมู
ลเดี
ยวกั
น ถื
อเป็
นเรื่
องชิ
ลล์
ที่
ทำได้
เป็
นเรื่
องปกติ
ของระบบ
นี้
อยู่
แล้
ว นั
บว่
าให้
ความยื
ดหยุ่
นในการใช้
งานได้
มากกว่
าเครื่
องเสี
ยง
ประเภทอื่
Opportunity
เครื่
องเสี
ยงยุ
คใหม่
สามารถกระตุ้
นยอดขายตลาดเครื่
องเสี
ยง
ที่
เคยซบเซาให้
พุ่
งพรวดพราด ใครก็
อยากโดดมาเล่
น เดี๋
ยวนี้
มี
เครื่
องเสี
ยง
ที่
สนั
บสนุ
นแนว Network Audio ออกมาให้
เห็
นกั
นเพี
ยบ พาให้
การซื้
ขายเพลงแบบ Download โตไปด้
วย ศิ
ลปิ
น ค่
ายเพลง ต้
องเปิ
ดใจยอมรั
จะเห็
นว่
าเป็
นทางหนึ่
งที่
จะหวนกลั
บมาปั
ดฝุ่
นทำรายได้
ให้
กั
บผลงานในอดี
อี
กรอบด้
วยไฟล์
เพลง Studio Master ส่
วนเรานั้
นก็
ดี
ใจจนเนื้
อเต้
น เพราะ
จะได้
ฟั
งอั
ลบั้
มโปรดในแบบที่
ไม่
เคยฟั
งมาก่
อน ทำไมน่
ะเหรอ เพราะที
Re-issue ก็
ยั
งหาเก็
บกั
นเลย ทั้
งๆ ที่
ไม่
มี
อะไรใหม่
ส่
วนอั
ลบั้
มใหม่
ก็
ควร
ออกมั
นทุ
กฟอร์
แมตไปเลย ให้
ผู้
ซื้
อเลื
อกซื้
อกั
นเอง อย่
ากลั
ว แล้
วค่
อยมา
ดู
กั
นว่
า ผลต่
างสำหรั
บการลงทุ
นกั
บรายรั
บอะไร อย่
างไหนจะได้
มากกว่
ดี
มั้
CD Ripper
เมื่
อเล่
น Music server ซึ่
งเป็
นระบบ Network Audio แล้
แม้
ทราบว่
าไฟล์
เพลง Hi Res ดี
กว่
าแผ่
นซี
ดี
ชนิ
ดไม่
เห็
นฝุ่
น ถึ
งอย่
างไรคุ
คงอยากฟั
งเพลงจากแผ่
นซี
ดี
ในคลั
งแสงบนฝาผนั
งของคุ
ณบ้
างไม่
มากก็
น้
อย
ต้
องหาทางจั
บมั
นยั
ดลงไปในเซิ
ร์
ฟเวอร์
หรื
อ NAS ทางที่
ทำได้
ก็
ต้
องดึ
ข้
อมู
ลดิ
จิ
ทั
ลออกจากแผ่
นให้
อยู่
ในรู
ปไฟล์
เราเรี
ยกว่
าริ
ปให้
เป็
นดิ
จิ
ทั
ลไฟล์
ในฟอร์
แมต FLAC, AIFF, WAV, ALAC ไงครั
บ จะไม่
อธิ
บายว่
าต่
างกั
ตรงไหน ถึ
งอย่
างไร FLAC ก็
เป็
นที่
นิ
ยมสู
งสุ
ด เพราะอะไรๆ มั
นมาครบ
คุ
ณภาพเสี
ยงก็
ไม่
ด้
อย เดิ
มที
เราต้
องใช้
โปรแกรมสำหรั
บคอมพิ
วเตอร์
เป็
นตั
วช่
วย จะเป็
น Ripper Application ตั
วดั
งๆ อย่
าง EAC, iTunes,
JRiver, dBPoweramp อี
กมากมาย แต่
มาวั
นนี้
Server สมั
ยใหม่
หลายตั
มี
ฟี
เจอร์
ที่
จะจั
บแผ่
นริ
ปให้
โดยอั
ตโนมั
ติ
ที่
แน่
ๆ คงไม่
ด้
อยกว่
า Application
ที่
ว่
านั้
น แต่
สะดวกมากมายแน่
นอน
Online Store
หลายคนก็
จะถามอี
กว่
า ก็
รู้
ว่
า Hi Res. Music นั้
น เสี
ยงดี
กว่
าซี
ดี
แต่
ว่
า... จะหาซื้
อได้
ที่
ไหนล่
ะ คร้
าบ... คำถามนี้
มี
คำตอบครั
บ ชื่
อมั
ออนไลน์
แปลว่
ามาทางสาย อ้
อๆ มาทางอากาศก็
ได้
ครั
บ คื
อเราต้
องซื้
ทางอิ
นเทอร์
เน็
ตทางเดี
ยวเท่
านั้
น เว้
นแต่
ว่
าฝากเพื่
อนซื้
อแบบอ้
อมๆ นั่
นก็
ว่
าไปอย่
าง เห็
นจะต้
องแนะนำกั
นอี
กครั้
ง ขาใหญ่
ก็
คื
อ HDTracks, Linn
Store ได้
ข่
าวว่
า Apple ก็
จะ Release ไฟล์
24 Bits แล้
วนี่
ครั
กำกระเป๋
าไว้
ให้
ดี
มั
นจ่
ายง่
าย จ่
ายเร็
ว หนั
กไปอี
ก เหอ เหอ นอกนั้
นก็
มี
เป็
เว็
บของศิ
ลปิ
นทำเองขายเอง เริ่
มเยอะขึ้
นจากเดิ
มที่
กระจิ๊
บกระจ้
อย เดี๋
ยวนี้
เพิ่
มมากขึ้
นทุ
กวั
น ไม่
ต้
องคอยเคาะราคาใน eBay แข่
งกั
บใคร นี่
ยั
ไม่
รวมประเภทบิ
ตทอร์
เรนต์
อี
กด้
วย ซื้
อเองบ้
าง รอสอยบ้
าง ถึ
งอย่
างไรก็
รอ
ไม่
นานเดี๋
ยวก็
ได้
ฟั
งแล้
audiophile
go
digital
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...15
Powered by FlippingBook