Best of the year 2012-2013 - page 5

128
ล
าสุ
ดนี่
เป
นแนวเครื่
องเล
นประเภทกิ
นรวบ
หรื
อ All in one เดี๋
ยวคุ
ยต
อรายละเอี
ยดต
จากนี้
ครั
เห็
นมั้
ยครั
บ ว
า “อย
างเยอะ” ขอฟ
นธงว
ทิ
ศทางของ Network Audio นั้
น สดใสแน
นอน
น
าจะเป
นคำตอบที่
ตรงโจทย
ที่
สุ
ดในวั
นนี้
คุ
ณภาพเสี
ยงกั
บราคาสมเหตุ
สมผล แถมยั
งได
ความสะดวกอี
ก จึ
งมาแรงแน
นอน มั
นมาแล
ครั
บ ขึ้
นชื่
อว
า “นั
กแสวงหา” เช
นท
าน ไม
เล
นได
ไง เอาล
ะเข
าเรื่
องที่
คุ
ณผู
อ
านใจจดจ
อเสี
ยที
ครั
ย
อนไปในงาน BAV SHOW 2012 #10
เรามี
แขกรั
บเชิ
ญคนสำคั
ญคื
อ Mr. Kent Poon
ตี๋
อิ
นเตอร
เพื่
อนเก
าของเราได
บิ
นลั
ดฟ
าจาก
ฮ
องกงตรงดิ่
งมายั
งกรุ
งเทพเพื่
อมาร
วมงาน
ขอคุ
ยหน
อยว
า Mr. Kent มาหนนี้
คล
ายๆ คราว
ที่
แล
วที่
หอบหิ้
วสิ
นค
าตั
วใหม
มาด
วย คื
อ ป
2011 เมื่
อคราวเป
ดตั
วสิ
นค
า Weiss Media+
และ Weiss Jason รวมถึ
งการโร
ดโชว
เน็
ตเวิ
ร
เพลเยอร
รุ
น Weiss MAN202 ซึ่
งให
เสี
ยงได
น
ทึ่
งที
เดี
ยวแม
ว
ารู
ปลั
กษณ
ไม
ประทั
บใจผมเท
าไหร
แต
ทุ
กคนที่
อยู
ในห
องริ
มสวนชั้
น 12 วั
นนั้
นยั
ประทั
บใจกั
บเสี
ยงดนตรี
จากลำโพงตั
วน
อย
Unity Audio: Black Rock กั
บเครื่
องเล
รู
ปทรงกระป
องข
าวญี่
ปุ
น “เบนโต” หลั
งจากนั้
Daniel Weiss ก็
ปล
อยให
รอคอยให
Weiss
Engineering ผลิ
ตสิ
นค
าตั
วจริ
งออกขายเสี
ยที
รอนาน...นมาก ต
อมาโปรเจ็
กต
นั้
นได
ถู
กเปลี่
ยน
ไปเป
นรหั
สWeiss MAN301 ป
หนึ่
งเต็
มๆ กว
าจะ
ได
เห็
นตั
วจริ
งของ Weiss MAN301 Music
Archive Network เสี
ยที
มาครั้
งนี้
ผมก็
รั
บเชิ
ไปแจมกั
บ Mr. Kent Poon อี
กเช
นเคย มี
หั
วข
พรี
เซนต
เกี่
ยวกั
บคอมพิ
วเตอร
ออดิ
โอ พร
อมด
วย
การเป
ดตั
ว Weiss MAN301 ทำให
ห
องริ
มสวน
บนชั้
น12 ถู
กเขย
าด
วยพลั
งเสี
ยงของลำโพง
แอ็
คที
ฟ Unity Audio: Boulder ตั
วเขื่
องคู
เดี
ยวต
อพ
วงกั
บ Weiss MAN301 ทำเอาผู
ฟ
ที่
อยู
ในห
องนั้
นต
องกลั
บบ
านไปหายาแก
“คั
น”
กั
นหลายท
านไม
เว
นแม
กระทั่
งตั
วผมเอง
4 Years Research Project
Weiss ผู
ผลิ
ตสิ
นค
าสั
ญชาติ
สวิ
สมี
ชื่
อเสี
ยง
จากบริ
ษั
ทผู
ผลิ
ตเครื่
องเสี
ยงที่
ใช
ในสตู
ดิ
โอ สร
าง
ชื่
อไปทั่
วโลกรวมถึ
งในบ
านเรามากมายจาก
Medea, Jason และล
าสุ
ด Weiss DAC202
ในฐานะ Product of the Year 2010 ที
มงาน
วิ
จั
ยพั
ฒนามี
งานล
นมื
อ รวมถึ
งมี
โปรเจ็
กต
ลั
ที่
ซุ
มทำอยู
โดยใช
รหั
สที่
เป
น code name ว
“ROMA” จากนั้
นเมื่
อป
กลายได
นำเสนอตั
Prototype ของ Weiss MAN202 ซึ่
งเป
เครื่
องเสี
ยงประเภทเน็
ตเวิ
ร
กออดิ
โอเพลเยอร
แต
แล
วก็
ต
องกลั
บไปรี
เอ็
นจิ
เนี
ยร
เสี
ยใหม
เพราะดู
เหมื
อนว
ายั
งไม
“โดน” ประมาณว
าต
องคิ
ดนอก
กรอบไปเลยเพื่
อปรั
บปรุ
งให
มั
นมี
เพอร
ฟอร
-
มานซ
ให
วงการกล
าวขวั
ญถึ
งกั
นเช
นนี้
ไงครั
บ ได
ผลลั
พธ
ออกมาเป
น Weiss MAN301 เมื่
อต
นป
นี้
ซึ่
งเพิ่
งเป
ดตั
วในงาน CES 2012 นี้
เอง กว
าจะ
สำเร็
จใช
เวลาตั้
งสี่
ป
แน
ะครั
บ โดยมี
อยู
สอง
เวอร
ชั่
น คื
อ Server Version สำหรั
บผู
ที่
มี
DAC
อยู
แล
ว กั
บรุ
นที่
มี
Server +DAC ให
เลื
อก
ตามต
องการ “สิ้
นสุ
ดการรอคอย”เสี
ยที
Swiss Made Hi End audio
เห็
นกล
องที่
ภายนอกออกลายคล
ายผ
าไหม
สี
น้
ำเงิ
น สไตล
คล
ายกั
บกล
องของ Weiss DAC
202แต
ใหญ
กว
ามี
ตั
วอั
กษรพิ
มพ
ไว
ว
า “Swiss
Made HiFi Product From Weiss Engi-
neering” เป
ดกล
องบรรจุ
มาก็
พบกั
บเครื่
องใน
รู
ปร
างที่
สวยเรี
ยบ แต
สวยนาน ตามสไตล
เครื่
อง
เสี
ยงสวิ
ส ด
านหน
าทำด
วยอะลู
มิ
เนี
ยมอะโนไดซ
สี
เงิ
นยวงลายเส
นด
านหน
าซ
ายตรงใต
โลโก
Weiss เล็
กๆ เป
นตำแหน
งติ
ดตั้
งสวิ
ตช
ป
ด-เป
เครื่
องพร
อมด
วยไฟ LED สี
น้
ำเงิ
นตามสไตล
ของ Weiss ส
วนด
านขวา ใต
อั
กษรคำว
MAN301 เป
นที่
ติ
ดตั้
งของดิ
สก
ทรานสปอร
แบบสล็
อต ไม
อลั
งการงานสร
างเหมื
อนค
าย
อเมริ
กั
น เพราะดู
เรี
ยบๆ เน
นเฉพาะส
วนที่
ได
ใช
ประโยชน
จริ
งๆ ไม
ว
าจะเป
นขั้
วต
อที่
ใช
งานได
จริ
งมิ
ใช
ให
มาแล
วไม
รู
ว
าจะใช
เมื่
อใด เห็
นเพี
ยง
MAN301
MUSIC ARCHIVE NETWORK
the future of high-end audio playback
audiophile
go
digital
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,...15
Powered by FlippingBook