Best of the year 2012-2013 - page 6

129
แค่
นี้
ทราบหรื
อไม่
ว่
าภายในตั
วถั
งอั
ดแน่
นด้
วย
เทคโนโลยี
เพื่
อสนั
บสนุ
นการทำงานที่
สลั
ซั
บซ้
อน ให้
มั
นส่
งเสี
ยงที่
ได้
ฟั
งแล้
วรู้
สึ
กว่
า “แพง”
สมคุ
ณค่
าในตั
วของมั
นเอง สามารถประทั
บตรา
ได้
ว่
า Swiss Made ซึ่
งเป็
นการการั
นตี
คุ
ณภาพ
เสี
ยงของ “Weiss” รวมถึ
งความภู
มิ
ใจในการ
เป็
น “เจ้
าของ” เครื่
องเสี
ยงสั
ญชาติ
สวิ
สตั
วนี้
เฉกเช่
นเดี
ยวกั
บที่
เราเห็
น Swiss Made สลั
กบน
ตั
วเรื
อนของนาฬิ
กาสวิ
สนั่
นเอง คุ
ณภาพตาม
ราคายั
งคงใช้
ได้
กั
บเครื่
องเสี
ยงจากสวิ
สตั
วนี้
ครั
MAN301’s DAC Inside
ถู
กออกแบบแผงอุ
ปกรณ์
อย่
างพิ
ถี
พิ
ถั
นถึ
การจั
ดวางอุ
ปกรณ์
ตั้
งแต่
ต้
นเพื่
อผลของเสี
ยงที่
จะได้
มากที่
สุ
ด และไม่
ทำอะไรที่
จะทำให้
คุ
ณภาพ
เสี
ยงด้
อยลง ในทางกลั
บกั
นพวกเขาจั
กทำทุ
วิ
ถี
ทางอั
นจะทำอย่
างไรให้
เสี
ยงดี
ขึ้
นไปอี
Network-Audio ในตลาดโลกวั
นนี้
มี
ทุ
กสนนราคาตั้
งแต่
ตั
วละหมื่
นกว่
าบาทยั
นราคา
เป็
นล้
าน แบรนด์
ใดไม่
มี
สิ
นค้
าประเภทนี้
อยู่
ใน
ตลาดเห็
นที
จะ Out กั
นเลยที
เดี
ยว นอกจากการ
ใช้
งานที่
อาจมี
ความใกล้
เคี
ยงกั
นแต่
ที่
น่
าสนใจ
มั
นอยู่
ที่
Renderer และ DAC ที่
ต้
องบอกว่
าคื
จุ
ดแข็
งโป๊
กของ Weiss เลยที
เดี
ยว จากที่
เรา
ทราบว่
า MAN301 ใช้
Hardware ในส่
วน
ของ DAC ใกล้
เคี
ยงกั
บ Weiss DAC202 แต่
ตั
การทำงานของเฮดโฟนแอมป์
ออกไปซึ่
งข้
อนี้
มี
ผลต่
อคุ
ณภาพเสี
ยงโดยตรงที
เดี
ยว อี
กอย่
าง
ที่
ทำก็
คื
อมี
เฟิ
ร์
มแวร์
กั
บ Clock ที่
ต่
างกั
น ซึ่
งมี
ผลต่
อคุ
ณภาพเสี
ยงมากถึ
งมากที่
สุ
ที่
เห็
นชั
ดเจนอี
กอย่
างก็
ตรง MAN 301
สามารถรองรั
บไฟล์
32bit/192 kHz ซึ่
งต่
างจาก
DAC202 ที่
รองรั
บ 24/192 ครั
คงสงสั
ยใช่
มั้
ยว่
าทำไมแม้
ในความเป็
นจริ
ยั
งไม่
มี
ไฟล์
32bit ออกมาก็
จริ
ง แต่
ในทาง
ทฤษฎี
แล้
วมี
ผลในทางที่
จะส่
งเสริ
มคุ
ณภาพ
ของเสี
ยงขณะการเล่
นกลั
บจากแผ่
นซี
ดี
นะครั
อี
กอย่
างที่
เห็
นได้
ชั
ดก็
คื
อนำเอาจุ
ดเด่
นของ SSD
มาใช้
เพราะสามารถ read-write ได้
รวดเร็
วมาก
ข้
อเด่
นอี
กข้
อ คื
อ มี
ไดรฟว์
เล่
นซี
ดี
แบบ
เรี
ยลไทม์
หรื
อแม้
กระทั่
งใช้
ริ
ปซี
ดี
บอกได้
เลย
ว่
าเจ๋
งสุ
ดๆ ทำให้
ชี
วิ
ตง่
ายขึ้
นมาก การออกแบบ
ว ง จ ร ร ว มถึ
ง คั
ด เ ก ร ด เ ลื
อก ใช้
อุ
ปก รณ์
กั
การเขี
ยนซอฟต์
แวร์
ของ Renderer และ
Control ต่
างหากคื
อหั
วใจที่
ทำให้
MAN301
แตกต่
างจากคู่
แข่
งอื่
นๆ จึ
งทำให้
เป็
นดาวเด่
ที่
น่
าจั
บตามองในขณะนี้
All in One Player
ไม่
มี
รี
โมตติ
ดมากั
บเครื่
อง การสั่
งการ “ชี้
นิ้
อย่
างเดี
ยว” ก็
เพี
ยงพอแล้
วครั
บ แต่
จะเรี
ยกอะไร
ดี
อาจไม่
สามารถเรี
ยก Weiss MAN301 ว่
าเป็
Network Player เต็
มปากนั
กหรอก ก็
เพราะ
ทำได้
มากกว่
านั้
น ประมาณว่
าเหมาได้
หมดทุ
หน้
าที่
ซึ่
งถ้
าคุ
ยตรงนี้
คงไม่
ได้
เพราะใครๆ ก็
อาจ
ทำได้
ผมว่
าข้
อสำคั
ญเมื่
อเป็
นเครื่
องเสี
ยง ต้
อง
เสี
ยงต้
องดี
และยิ่
งราคาค่
าตั
วขนาดนี้
ก็
ยิ่
งคาด
หวั
งสู
งว่
ามั
นสมควรจะต้
องดี
คุ้
มค่
าที่
รอคอย
หน่
อยจริ
งมั้
ยแล้
วที่
ว่
าทำได้
ทุ
กอย่
างน่
ะ มี
อะไร
บ้
าง ลองมาดู
ฟี
เจอร์
คร่
าวๆ สิ
ว่
าหลั
กๆ ทำอะไร
ได้
บ้
าง ตามมาได้
เลยครั
>CD Ram Buffer
อย่
างที่
ทราบกั
นว่
า การบั
นทึ
กเสี
ยงทุ
ขั้
นตอนเป็
นดิ
จิ
ทั
ลไปหมดแล้
ว การตั
ดแผ่
นไม่
ว่
จะเป็
นแผ่
นอะไรคงยากพอกั
น แต่
มั
นเรื่
องของ
ผู้
ผลิ
ต คนเล่
นอย่
างเราๆ ไม่
เกี่
ยว ส่
วนที่
จะเกี่
ยว
หรื
อได้
รั
บผลกระทบตรงๆ ก็
คื
อทำอย่
างไรให้
การ
เล่
นกลั
บง่
ายแต่
ต้
องได้
เสี
ยงดี
ที่
สุ
ด เครื่
องเล่
นซี
ดี
ก็
คงไม่
ต่
างกั
นจะเห็
นว่
าระยะหนึ่
งทุ
กค่
ายทุ่
มทุ
กั
นสุ
ดๆ เพื่
อทำภาคทรานสปอร์
ตออกมาให้
ดี
ที่
สุ
ด ซึ่
งยากมากที่
ยากยิ่
งกว่
านั้
นคื
อมั
นทำไม่
ได้
ง่
ายและเป็
นการลงทุ
นที่
ไม่
คุ้
มค่
าเอาเสี
ยเลย
การอ่
านข้
อมู
ลในเชิ
งดิ
จิ
ทั
ลทำง่
ายกว่
าที่
จะทำโดย
เชิ
งเมคคานิ
กส์
คิ
ดแบบนี้
ก็
เพราะเป็
นหนทางที่
ดี
ที่
สุ
ดในการที่
จะเล่
นเพลงจากแผ่
นซี
ดี
ให้
ได้
ดี
ที่
สุ
ซึ่
งเช่
นเดี
ยวกั
บขั้
นตอนของการริ
ปแผ่
น เดี๋
ยวค่
อย
อธิ
บายต่
อไปนะ
ดั
งนั้
น Weiss MAN301 ต้
องสามารถทำตั
เป็
นซี
ดี
เพลเยอร์
ชั้
นดี
ได้
เพี
ยงแต่
วิ
ธี
การเล่
นของ
มั
นใช้
วิ
ธี
การอ่
านข้
อมู
ลดิ
จิ
ทั
ลแล้
วบั
ฟเฟอร์
ข้
อมู
ลงไปเก็
บในหน่
วยความจำเสี
ยก่
อน เพื่
อไปจั
เรี
ยงข้
อมู
ลให้
เพอร์
เฟ็
กต์
แล้
วจึ
งค่
อยปล่
อยออก
มา ส่
งผ่
านไปให้
ภาค D/A Converter รั
บไม้
ต่
ดั
งนั้
นจึ
งไม่
เชิ
งเป็
นการเล่
นซี
ดี
แบบเรี
ยลไทม์
นั
กหรอก
Weiss DAC202 กั
บ Weiss MAN301
audiophile
go
digital
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15
Powered by FlippingBook