Best of the year 2012-2013 - page 7

130
>CAS
ฟั
งก์
ชั่
น Computer As Source นี้
เป็
น “งานถนั
ด” ของ Weiss แปลว่
MAN301 สามารถทำตั
วเป็
น External DAC ชั้
นดี
ได้
ด้
วย คงไม่
ต้
องบอกนะว่
ายั
เลื
อกทางถนั
ดคื
อเป็
น Firewire DAC อยู่
แล้
ว ความเป็
นจริ
งรองรั
บดิ
จิ
ทั
ลอิ
นพุ
และเอาต์
พุ
ตอี
กเพี
ยบไม่
ว่
า XLR, (SPDIF) Coax, Toslink ยั
งมี
ช่
องเสี
ยบ
External Clock อี
กด้
วย ก็
ถื
อว่
าเปิ
ดทางไว้
กว้
างที
เดี
ยว
>Network Player
ฟั
งก์
ชั่
นนี้
ต้
องเรี
ยกว่
าเป็
นงานหลั
กของ Weiss MAN301 กั
นเลยครั
บ คำว่
MAN มาจากคำเต็
มว่
า Music Archive Network ความหมายมั
นบอกโต้
งๆ อยู่
แล้
วว่
ามั
นจะจั
บเพลงที่
มี
อยู่
กระจั
ดกระจายในกล่
องซี
ดี
มาริ
ปหรื
อไฟล์
เพลงใน
NAS หรื
อ “คลั
งแสงทั้
งหมด” ของคุ
ณมาจั
ดหมวดหมู่
เสี
ยใหม่
ถ้
าคุ
ณเคยใช้
iTunes ก็
คงคุ้
นแน่
แยกเป็
นชื่
อศิ
ลปิ
น ชื่
ออั
ลบั้
มพร้
อมกั
บปกอั
ลบั้
มด้
วย แล้
วยั
งจั
แยกตามแนวเพลงให้
อี
ก ซึ่
งแตกปลี
กย่
อยออกไปอี
กเพี
ยบ อั
ลบั้
มที่
เพิ่
งแอดเข้
าไป
หรื
อเล่
นบ่
อยๆ สามารถเสิ
ร์
ชได้
ด้
วยครั
บด้
วย Keyword แค่
เคาะอั
กษรตั
วเดี
ยวก็
ขึ้
นมาแสดงเต็
มพรึ
ดไปหมดแล้
วครั
มิ
เพี
ยงแต่
รองรั
บขั้
วต่
อ RJ45 หรื
อช่
องเสี
ยบสายLAN cable ตั
วเครื่
องยั
งมี
ช่
องเสี
ยบ USB - A type ด้
วย นั่
นก็
เพื่
อรองรั
บธั
มบ์
ไดรฟว์
หรื
อHDD ที่
จะนำมา
เสี
ยบแล้
วเล่
นได้
ตรงๆ อี
กด้
วย แปลว่
าคุ
ณอาจไม่
ต้
องการที่
จะต่
อพ่
วงกั
บ NAS
ใดๆ หรื
อเพราะไม่
ได้
ต้
องการตั้
งวงเน็
ตเวิ
ร์
กก็
ได้
>CD Perfect Ripper
ฟั
งก์
ชั่
นการริ
ปแผ่
นซี
ดี
เป็
นส่
วนหนึ่
งของ
กระบวนการ “เล่
นกลั
บที่
สมบู
รณ์
แบบ” เพราะ
เบื้
องต้
นมั
นจะทำการริ
ปข้
อมู
ลดิ
จิ
ทั
ลเสี
ยก่
อน
จาก sample sectorด้
วยความเร็
ว 8 samples/
sectorจากนั้
นจะอ่
านข้
อมู
ลดิ
จิ
ทั
ลซ้
ำในแต่
ละ
sector หลายๆ ครั้
งในการที่
จะเปรี
ยบเที
ยบ
ข้
อมู
ลในข้
อมู
ลเดิ
ม ซึ่
งถ้
าข้
อมู
ลถู
กต้
องก็
ถื
อว่
ใช้
ได้
วิ
ศวกรของ Weiss Engineering ฉลาดที่
จะใช้
จุ
ดแข็
งของ SSD เนื่
องจากสามารถทำงาน
ได้
รวดเร็
วมากกว่
า 500Mb/sec ข้
อมู
ลดิ
จิ
ทั
จากซี
ดี
หนึ่
งแผ่
น อ่
านแค่
วิ
นาที
เดี
ยว ซึ่
งเร็
วกว่
การอ่
านข้
อมู
ลแบบ Realtime แถมยั
งมี
ความ
แม่
นยำเที่
ยงตรงในการเปรี
ยบเที
ยบข้
อมู
ลอี
ด้
วย จึ
งพู
ดได้
เต็
มปากว่
า MAN ทำหน้
าที่
CD
ripper ได้
อย่
างสมบู
รณ์
แบบ เป็
นการอ่
านข้
อมู
ดิ
จิ
ทั
ลด้
วยตั
วเลขฐานสอง raw binary data
(01....01) จากแผ่
นซี
ดี
โดยตรง ซ้
ำๆ กั
นด้
วย
ความเร็
ว 24x1000 รอบ ตรวจสอบจนแน่
ใจ
แล้
วเก็
บข้
อมู
ลไว้
ใน RAM จากนั้
นจึ
งเขี
ยนหรื
audiophile
go
digital
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15
Powered by FlippingBook