Best of the year 2012-2013 - page 9

132
ในห้
องฟั
งอี
กเลย ไม่
ใช้
แม้
แต่
จะ Config. ใดๆ ด้
วย
คอมพิ
วเตอร์
เลยด้
วย ที่
พู
ดเช่
นนี้
ไม่
ได้
หมายความว่
ไม่
ต้
อง Config. ยั
งไงก็
หนี
ไม่
พ้
น เพี
ยงแต่
ใช้
เครื่
องมื
ต่
างกั
นเท่
านั้
น คื
อแทนที่
จะใช้
คอมพิ
วเตอร์
อี
กตั
ก็
ไม่
ต้
องใช้
มี
iPad ตั
วเดี
ยวจบ ทั้
งConfig. และ
Command ไงครั
บ ที
นี้
MAN ก็
เป็
นเครื่
องเสี
ยงที่
ทำ
หน้
าที่
เป็
น Server/Renderer โดยไม่
มี
HDD ในตั
วเอง
ต้
องอาศั
ย NAS มาต่
อพ่
วง จริ
งๆ แล้
วเสี
ยบ External
HDD ตรงๆกั
บตั
วมั
นก็
ยั
งได้
แต่
นี่
ใส่
DAC มาเสี
ยอี
กแถม
ไม่
ใช่
แบบพื้
นๆ กล้
าเคลมว่
าเสี
ยงดี
กว่
า Weiss DAC202
อั
นโด่
งดั
งตั
วนั้
นอี
กด้
วยครั
บ ต้
องพิ
สู
จน์
Check in
ในกล่
อง Weiss MAN301 มี
แต่
ตั
วเครื่
องตั
วเดี
ยว
ไม่
มี
รี
โมตมาให้
ด้
วยหรอกครั
บ เพราะมั
นถู
กออกแบบมา
ให้
ใช้
ร่
วมกั
บ iPad เท่
านั้
น ไม่
ต้
องสงสั
ยว่
าถ้
าคุ
ณลงทุ
กั
บ MAN แล้
วจะจ่
ายอี
กนิ
ดสำหรั
บ iPad ไม่
ได้
แต่
เชื่
เถอะว่
าผู้
ใช้
ที่
ตั
ดสิ
นใจจ่
ายเงิ
นสู้
ค่
าตั
วของ MAN แล้
ต้
องเป็
นผู้
ที่
ไม่
กลั
วเทคโนโลยี
แน่
ๆ จริ
งมั้
ผมเคยสั
มผั
สเครื่
องเสี
ยงประเภทเน็
ตเวิ
ร์
กออดิ
โอ
มาหลายตั
ว ไม่
ยั
กเหมื
อนพบหน้
าเจ้
า Weiss MAN301
เอ๊
ย... อย่
าคิ
ดมาก ผมไม่
ได้
ชอบไม้
ป่
าเดี
ยวกั
นหรอกนะ
มั
นให้
ความรู้
สึ
กแตกต่
างกว่
ากั
น ตอบแบบ “แมนๆ เลยนะ”
ว่
าผมตื่
นเต้
นที่
จะได้
พบกั
บมั
น เรารอคอยมั
นมาเป็
นปี
นั
จาก MAN202 เพราะผมเชื่
อมาตั้
งนานแล้
วว่
าท้
ายที่
สุ
เครื่
องเสี
ยงยุ
คใหม่
ต้
องออกมาแนวนี้
กั
นหมดคื
อ...
“ต้
องเป็
นเครื่
องเสี
ยงเน็
ตเวิ
ร์
กออดิ
โอที่
ยั
งเล่
นแผ่
ซี
ดี
ได้
ริ
ปได้
เป็
นExternal DAC ได้
ต่
อ Clock
ภายนอกได้
รวมถึ
งทำตั
วเป็
น Renderer หรื
อ Player
ให้
สามารถต่
อพ่
วงกั
บ External DAC ที่
เทพกว่
ามั
น”
ซึ่
งก็
คงมี
ไม่
มากนั
กหรอก ในที่
นี้
ต้
องยกให้
เป็
น Weiss MEDEA+ นั่
นเอง เพราะนาที
นี้
จะมั
วมา
เล่
นคอมพิ
วเตอร์
ทำไมในเมื่
อมี
สิ่
งที่
ง่
ายกว่
หน้
าเครื่
อง... มี
สวิ
ตช์
ปิ
ด-เปิ
ดเครื่
องปุ่
มเดี
ยว กั
บช่
องซี
ดี
ทรานสปอร์
ตช่
องเดี
ยว โล่
งซะ
ขนาดนั้
นเชี
ยว
ด้
านหลั
งเครื่
อง... จะพบว่
า Weiss MAN301 ติ
ดตั้
งด้
วยขั้
วต่
อต่
อสารพั
ด ล้
วนแล้
แต่
เป็
นดิ
จิ
ทั
ลทั้
งนั้
น เต็
มแผงหลั
งไปหมด ทั้
งอิ
นพุ
ตและเอาต์
พุ
ต รวมถึ
งอะนาล็
อกเอาต์
พุ
ทั้
ง balanced และ unbalanced เพราะเป็
นรุ่
นที่
ติ
ดตั้
ง DAC มาด้
วยครั
บ ที่
แน่
ๆ ต้
องมี
ขั้
วต่
RJ45 สำหรั
บเสี
ยบสายเน็
ตเวิ
ร์
ก หรื
อ LAN cable อ้
อๆ ยั
งมี
เสาอากาศเอ๊
ย... WiFi ด้
วยครั
อยากขยายเพิ่
มอี
กนิ
ดว่
ามิ
เพี
ยงแต่
มี
ไว้
เพื่
อติ
ดต่
อกั
บ router ภายนอกเท่
านั้
น แต่
ยิ่
งกว่
านั้
คื
อสามารถที่
จะสร้
างวง WLAN ขึ้
นมาเอง ดั
งนั้
นอาจไม่
จำเป็
นต้
องติ
ดตั้
งเน็
ตเวิ
ร์
กเข้
ามาในห้
อง
ฟั
งก็
เล่
นได้
ครั
บ เพี
ยงแต่
อาจไม่
สมบู
รณ์
ทุ
กฟั
งก์
ชั่
นเท่
านั้
นครั
บ ทำไมต้
องทำอย่
างนั้
นด้
วย
ก็
เพราะต้
องมี
เหตุ
ผลพอสมควรอ่
านต่
อนะครั
Set Up
ต้
องเข้
าใจก่
อนนะว่
า Weiss MAN301 ตั
วนี้
เป็
นรุ่
นที่
มี
DAC ติ
ดตั้
งมาให้
ด้
วย Renderer
ก็
มี
Analog Vol. มาด้
วย จึ
งสามารถต่
อตรงผ่
านไปยั
งเพาเวอร์
แอมป์
ได้
ในที่
นี้
ผมยิ
งตรงผ่
าน
สายบาลานซ์
Viard Audio: Silver HD ไปยั
งลำโพงแอ็
คที
ฟมอนิ
เตอร์
Manger: MSMs1
เลยครั
บ ความจริ
ง MAN301 ทำงานได้
สองสถานะ คื
อ โหมดเพลเยอร์
ปกติ
ที่
สตรี
มไฟล์
เพลง
จาก Storage มาเล่
น เช่
น Music Server ของมั
นผ่
าน DAC ในตั
ว รวมถึ
งส่
งสั
ญญานเสี
ยง
ดิ
จิ
ทั
ลผ่
าน digital output interfaces (AES/EBU, S/PDIF, USB, FireWire) ไปยั
งภายนอก
และการทำงานอี
กอย่
างก็
คื
อ โหมดปรี
แอมป์
ที่
รั
บข้
อมู
ลดิ
จิ
ทั
ลมาผ่
าน DAC ในตั
ว โดยสามารถ
ปรั
บเร่
งเสี
ยงได้
เหมื
อนเช่
นปรี
แอมป์
ทั่
วไปไงครั
บ โดยทำงานอิ
สระจากกั
นไปเลยครั
บ ประมาณ
ว่
าซื้
อตั
วเดี
ยวเหมื
อนมี
อยู่
สองเครื่
องเลยที
เดี
ยว นั
บว่
านายแน่
มากเลยนะ ช่
างกล้
าเนอะ
พู
ดถึ
งปรี
แอมป์
ฟั
งก์
ชั่
นนี้
คงต้
องขอขยายความกั
นหน่
อยว่
า ในอดี
ตสมั
ยเป็
นอะนาล็
อกคง
จำเป็
นต้
องใช้
ปรี
แอมป์
เนื่
องจากสั
ญญานมั
นเบามาก จึ
งต้
องมี
ภาคขยายให้
สั
ญญานแรงมากขึ้
ให้
เหมาะกั
บเพาเวอร์
แอมป์
ซึ่
งมั
กมี
ปั
ญหาไม่
แม็
ตช์
ดั
งนั้
นจึ
งควรเลื
อกปรี
ยี่
ห้
อเดี
ยว
กั
บแอมป์
ไงครั
บ แต่
ต้
องเข้
าใจนะว่
า ถ้
าบั
งเอิ
ญต้
นทางมี
เสี
ยงรบกวนหรื
อที่
เรี
ยกว่
า... น้
อยส์
ปรี
แอมป์
ก็
จะขยายให้
ดั
งขึ้
นมาด้
วย แถมยั
งมี
Color ของปรี
แอมป์
ตั
วนั้
นติ
ดมาด้
วย ก็
เป็
นไปได้
ว่
คุ
ณอาจจะถู
กจริ
ตกั
บมั
น นั่
นก็
ไม่
ผิ
ดกติ
กา ถ้
าคุ
ณชอบ
สำหรั
บใน MAN น่
าจะเรี
ยกว่
าเป็
น Attenuator มากกว่
า เพราะในเรื่
องของดิ
จิ
ทั
ลนั้
น มั
audiophile
go
digital
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15
Powered by FlippingBook