Best of the year 2012-2013 - page 11

153
ลำโพงมอนิ
เตอร
สมรรถนะ
“เกิ
นคาด” ของคนไทย ... นี่
ถ
Small One 11 + Bass Libero
- Black เป
นผลิ
ตภั
ณฑ
ของ
บริ
ษั
ท ใ ดบริ
ษั
ทหนึ่
ง ใ นยุ
โรป
หรื
ออเมริ
กาเหนื
อ มิ
ใช
ลำโพง
สั
ญช า ติ
ไ ทย เ ยี่
ย ง นี้
แล
ว ล ะ ก็
รั
บรองว
าต
องโด
งดั
งนิ
ตยสาร
เครื่
องเสี
ยงสารพั
ดหั
วคงต
อง
ประโคมข
าวกั
นให
กระหึ่
มไป และราคาค
าตั
วต
อคู
ของ Small One 11 +
Bass Libero - Black คงจะสู
ง (แพง) ขึ้
นไปกว
านี้
อี
กหลายเท
านั
ก...
(ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
184 มิ
ถุ
นายน)
รั
บรู
ได
ถึ
งรายละเอี
ยดเสี
ยง
ระยิ
บระยั
บ รวมทั้
งสั
ญญาณ
เสี
ยงฉั
บพลั
นได
อย
างทั
นที
ทั
นใด
ให
ความจะแจ
ง-สดใส พร
อมการ
เป
ดโปร
ง-โล
งกระจ
าง ไร
สภาพ
“หมอกควั
น” ปกคลุ
ม ยิ่
งกว
านั้
ยั
งให
การจำแนกแยกแยะลั
กษณะ
เสี
ยงจำเพาะ-เฉพาะตั
วของแต
ละ
เสี
ยง (timbre) ได
เป
นอย
างดี
ลั
กษณะเสี
ยงโดยรวมมี
มวลมี
น้
ำหนั
กให
ความเป
นตั
วเป
นตนในทุ
กสรรพเสี
ยง
ย
านความถี่
เสี
ยงต่
ำแผ
ใหญ
ให
น้
ำหนั
ก-แรงปะทะของเสี
ยงได
อย
างน
าตื่
นใจ
ในขณะเดี
ยวกั
นก็
ให
ความกระชั
บฉั
บไวในจั
งหวะจะโคน ทั้
งยั
งสามารถ
ทิ้
งทอดตั
ว-ยื
ดขยายลงไปได
ลึ
กมากอย
างน
าทึ่
(ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
180
กุ
มภาพั
นธ
)
เป
นลำโพงเล็
กที่
ใช
หลั
กการ
time alignment ให
ลั
กษณะ
เสี
ยงที่
มี
ความฉั
บไวมาก รวมทั้
ความกระจ
างสดใสในย
านเสี
ยงสู
พร
อมด
วยหางเสี
ยงที่
มี
ประกาย
ทอดตั
วยาวไกล ย
านเสี
ยงกลาง
แยกแยะรายละเอี
ยดได
ดี
ย
าน
เสี
ยงต่
ำอาจจะลงไปได
ไม
ลึ
กนั
ทว
าให
น้
ำหนั
กที่
เกิ
นตั
ว ย
านเสี
ยง
กลางไม
ขุ
นมั
ว ทั้
งยั
งให
ความอบอวลของมวลอากาศอย
างสมจริ
(ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
179 มกราคม)
มิ
ใช
ลำโพงเสี
ยงประเภท
สะดุ
ดโสตประสาทตั้
งแต
แรกที่
รั
บฟ
งแต
เมื่
อฟ
งต
อเนื่
องไปเรื่
อยๆ
จะพบว
าเป
นลำโพงที่
ฟ
งสบาย
ให
ความเพลิ
ดเพลิ
น ครบถ
วน
ด
วยความเป
นดนตรี
มี
ทั้
งความ
กลมกล
อม นวลเนี
ยน ละเมี
ยด
ละมุ
นละไม รวมถึ
งการถ
ายทอด-
บ
งบอกสภาพอิ
มเมจและซาวด
-
สเตจ ที่
มี
ความโดดเด
นมากเป
นพิ
เศษ และBE-718 DMD ไม
ได
“ขั
บ”
ยากอย
างที่
คิ
ด ที่
สำคั
ญยั
งมี
“เสน
ห
” อยู
ตรง “รายละเอี
ยดและความ
ฉั
บพลั
น-ทั
นใด” ของสรรพเสี
ยง อั
นน
าจะเป
นผลมาจากการใช
ทวี
ตเตอร
แบบ DMD นั่
นเอง
(ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
183 พฤษภาคม)
OF
2012-2013
IMPRESSIVE
USHER
BE-718 DMD
GOOD
2012-13
2
WHARFEDALE
DENTON 80
th
ANNIVERSARY
GOOD
2012-13
2
XAV
SMALL ONE 11 &
BASS LIBERO - BLACK
GOOD
2012-13
2
CASTLE ACOUSTICS
RICHMOND
ANNIVERSARY
PSB
IMAGE B6
เป
นลำโพงตั
วเล็
กๆ ที่
ดู
ธรรมดาเจนตามากๆ ทว
าได
ซ
อน
ความ “เหนื
อชั้
น” ต
อระดั
บราคา
ไว
ภายใน ...คุ
ณภาพเสี
ยงเกิ
ราคาอย
างยิ่
งยวดจริ
งๆ ครั
บ นี่
คื
ลำโพงที่
ถู
กสร
างขึ้
นมาเพื่
อส
งมอบ
ความอภิ
รมย
แห
งเสี
ยงเพลงและ
ดนตรี
โดยแท
...
(ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
186 สิ
งหาคม)
ในท
ายที่
สุ
ดนี้
ขอใช
วาระขึ้
นป
ใหม
เป
นโอกาสอำนวยพรให
ผู
อ
าน
ทุ
กท
านมี
พลานามั
ยที่
สมบู
รณ
แข็
งแรง อายุ
ยื
นยาว ปราศจากโรคภั
ทั้
งปวง มี
ความเจริ
ญก
าวหน
ามั่
นคงในตำแหน
งหน
าที่
การงาน คิ
ดหวั
งใน
สิ่
งที่
ดี
ที่
งามได
สมปรารถนาทุ
กประการ สามารถซื้
อหาอุ
ปกรณ
เครื่
องเสี
ยง
ระดั
บไฮเอ็
นด
ได
ตามที่
ต
องการครั
บ. ADP
IMPRESSIVE
2012-13
IMPRESSIVE
2012-13
2
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...25
Powered by FlippingBook