Best of the year 2012-2013 - page 2

144
OF
2012-2013
¬‘
π¥’
µâ
Õπ√—
∫ Ÿà
§Õ≈—
¡πå
WJ59 ©∫—
∫ Best of The Year 2012 ª√–®” ∂“∫—
π AUDIOPHILE
หวั
งว
า เมื่
อออดิ
โอไฟล
ฉบั
บนี้
วางแผงในเดื
อนมกราคม 2556 เรื่
อง 2012 ที่
หลายตำราบอกว
าโลกจะถึ
งกาลวิ
บั
ติ
นั้
น คงมี
การฉี
กตำรา
หรื
อไม
ก็
จะเกิ
ดการตี
ความกั
นใหม
เพื่
อคิ
ดกิ
มมิ
กว
าจะจั
ด “ธี
ม” โลกวิ
บั
ติ
กั
นอย
างไร เพราะมี
ผู
มี
อั
นจะกิ
นพร
อมจะใช
จ
ายงบประมาณ
Panic Expense กั
นทั่
วโลก คราว Y2K ก็
ครั้
งหนึ่
งแล
ว จำกั
นได
รึ
เปล
า ว
าจ
ายกั
นไปเท
าไหร
ป
2012 ที่
ผ
านมา WJ ทดสอบเครื่
องเสี
ยงรวมทั้
งหมด 10 ชิ้
น เฮ
ย... เป
นไปได
นะนั่
น เอาตั
วรอดมาได
ยั
งไงนี่
ทั้
งหมดนั้
นแบ
งเป
น Front End
2 รายการ, ลำโพง 4 รายการ แอมป
และปรี
แอมป
2 รายการ และก็
สายเชื่
อมต
อลำโพงอี
ก 2 รายการ นี่
ถ
าจะบอกว
าที่
เขี
ยนไปนั่
นหน
ะ หั
วกระทิ
ทั้
งนั้
น ก็
พอจะกล
าวได
ว
า ทุ
กรายการคงจะได
รางวั
ลกั
นหมด สรุ
ปว
า รายการป
2012 นี้
ทาง WJ มี
เครื่
องเสี
ยงที่
จั
ดว
าเป
Wisdom Judge of
the Year
อยู
หนึ่
งรายการ ตามมาด
วย Best of the year ครั
บ ส
วนที่
เหลื
อจะเป
นการ “รี
เฟรช” ความจำกั
น และจะไล
เรี
ยงให
เห็
นที่
มาที่
ไป
กั
บการเปรี
ยบเที
ยบว
าในแต
ละหมวดมี
จุ
ดที่
น
าสนใจอย
างไร
เริ่
มจาก คอมพลิ
เมนทารี่
หรื
อ ออเดิ
ร
ฟ หรื
อคอแอลก็
ต
องไวน
ได
แก
...
เมนู
ฟรอนต
เอ็
นด
ดิ
จิ
ทั
Playback Designs:
MPS-5 SACD/CD Player
Meridian:
808.3
ต
อมา ไซด
ดิ
ช หรื
อ ซุ
ปเสริ
ฟ
พร
อมๆ กั
บขนมป
งนานาชนิ
ดแนมกั
บบั
ตเตอร
ประเภท ปรี
-เพาเวอร
แอมปลิ
ฟายเออร
คอแอลเขาว
าบรั่
นดี
หน
Classe:
CP800 + CA600M
T+A:
P10 + M10
ตามมาด
วยรายการอาหารจานหลั
ก หรื
อ เมนคอร
ส ว
าด
วย
เมนู
ลำโพง
Harbeth:
Monitor 40.1
Wilson Audio:
MAXX3
TAD:
Reference One
Nola:
Metro Grand Reference II
ตบท
ายเมนู
ของหวาน ได
แก
... สายเชื่
อมต
Furutech:
Speaker Flux
MIT:
Oracle MA-X + Oracle Matrix HD120
ผมขอตั
ดรายการสายเชื่
อมต
อออกไป เนื่
องจากตั
วเที
ยบหรื
อกลุ
มตั
วอย
าง
น
อยเกิ
นไป ระดั
บราคาก็
ดู
จะทิ้
งห
างกั
นมาก แอบกระซิ
บเอาไว
นิ
ดหนึ่
งว
สายของ
MIT
ฟ
งแล
ว “ติ
ดหู
” มาก ต
องบ
องหู
ตั
วเองให
ตื่
น เพราะค
างวด
นี่
ทำเอา WJ ขนลุ
กขนพองเลยที
เดี
ยว
ในป
2012 นี้
ขอมอบให
แก
... Wilson Audio MAXX3 ครั
มั
นเป
นลำโพงที่
มี
ความโดดเด
นใน Timbre เสี
ยงกลาง เบส
ให
คุ
ณภาพยอดเยี่
ยม ปลายแหลมให
ความดุ
ดั
นสมจริ
ง มั
นให
ซาวด
สเตจที่
นิ่
ง พร
อมๆ กั
บสเกลที่
ถู
กต
อง ฟ
งไปสั
กพั
กแล
วจะ
หลงเสน
ห
อย
างถอนตั
วไม
ขึ้
น แนะนำกั
บห
องฟ
งขนาดกลาง-ใหญ
ที่
มี
การปรั
บอะคู
สติ
กดี
พอประมาณ
(ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
181 มี
นาคม)
Wilson Audio
MAXX3
OF
THE YEAR
WISDOM JUDGE OF THE YEAR
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...25
Powered by FlippingBook