Best of the year 2012-2013 - page 3

145
BEST
OF
2012-2013
T+A
P10 + M10
BEST
2012-13
ป
นี้
ยกให
กั
บ T+A: P10 + M10 ปรี
-เพาเวอร
หลอดรุ
นเรื
อธงของ
T+A ที่
ทำให
เปลี่
ยนการฟ
งดนตรี
จากเครื่
องเสี
ยง กลายมาเป
นการฟ
งดนตรี
ในห
องฟ
งอย
างสมบู
รณ
ในข
อแม
ที่
ใช
กั
บลำโพงที่
โหดร
ายในระดั
บปรกติ
นะท
าน ซิ
สเต็
มที่
มี
ระดั
บราคาขนาดนี้
แต
ให
คุ
ณภาพขึ้
นไปถึ
งขนาดโน
ก็
ต
องยกให
เขาล
ะครั
บ สมศั
กดิ์
ศรี
จริ
งๆ
(ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
183 พฤษภาคม)
TAD
REFERENCE ONE
ลำโพง TAD บรรลุ
แล
วซึ่
งความเที่
ยงตรงของการนำเสนอ มั
นคื
Reference ตั
วจริ
ง ไร
การประนี
ประนอม ชอบการฟ
งในตำแหน
งฟาร
ฟ
ลด
ใครที่
ชอบบริ
สุ
ทธิ์
นิ
ยมเห็
นที
จะผ
านเลยลำโพงตั
วนี้
ไม
ได
เป
นอั
นขาด ที่
มี
ข
อจำกั
ดคื
อ น้
ำหนั
กตั
วกั
บมิ
ติ
ส
วนสั
ดที่
ทำให
การเซ็
ตอั
พและขนย
าย
ค
อนข
างลำบาก แนะนำกั
บห
องฟ
งขนาดใหญ
จะช
วยลดความ “ไว” ต
สภาพอะคู
สติ
ก และมี
พื้
นที่
หายใจสำหรั
บเบสไดรเวอร
ที่
สร
างคุ
ณภาพเบส
ได
สุ
ดยอดของความลึ
กและสะอาด
(ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
187 กั
นยายน)
NOLA
METRO GRAND
REFERENCE II
ลำโพง Nola: Metro Grand Reference II ให
คุ
ณภาพเสี
ยงกลาง
ตลอดจนความสามารถในการผสมผสานโทนั
ลบาลานซ
ตลอดย
านความถี่
ออกมาได
สวยงามและเป
นธรรมชาติ
ในการนำเสนอ อ
อนไหวต
อการจั
ดวาง
มากถึ
งมากที่
สุ
ด อิ
มเมจนิ่
งและแม
นยำ มั
นคื
อลำโพงร
องเพลง แนะนำ
สำหรั
บพวกหลงเสี
ยงนางในห
องขนาดเล็
ก-กลาง
(ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
188
ตุ
ลาคม)
HARBETH
MONITOR 40.1
ลำโพง Harbeth: Monitor 40.1 ให
ความเที่
ยงตรง บริ
สุ
ทธิ์
ผสมผสาน
ความน
าฟ
งในระดั
บพอดิ
บพอดี
(เมื่
อเล
นกั
บซอฟต
แวร
ที่
ดี
) คุ
ณภาพเสี
ยง
กลางเยี่
ยมมาก ไม
ได
เน
นรายละเอี
ยดชนิ
ดถึ
งขี
ดสุ
ด แต
พอเพี
ยงที่
จะทำให
คุ
ณเคลิ้
มได
รู
ปวงสวยงามและแม
นยำ แนะนำสำหรั
บการฟ
งสไตล
สตู
ดิ
โอ
มอนิ
เตอร
ในห
องขนาดกลาง-ใหญ
(ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
180 กุ
มภาพั
นธ
)
เรื่
องที่
น
ายิ
นดี
มาก คื
อ ลำโพงทุ
กตั
วให
คุ
ณภาพเสี
ยงกลางที่
ยอดเยี่
ยม
แตกต
างในสาระรายละเอี
ยด หรื
อเรี
ยกว
าจริ
ตต
างกั
น แต
เมเจอร
แล
สวยงามพอกั
นครั
สำหรั
บความเห็
นที่
มี
ต
อเครื่
องเสี
ยงชิ้
นอื่
นๆ
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...25
Powered by FlippingBook