Best of the year 2012-2013 - page 4

146
BEST
OF
2012-2013
MERIDIAN
Reference CD 808.3
Meridian: Reference CD 808.3 จั
ดว
าเป
นฟรอนต
เอ็
นด
ดิ
จิ
ทั
ลที่
สมบู
รณ
แบบ ไม
ว
าในแง
ฟ
เจอร
การเล
นกลั
บจากรู
ปแบบต
างๆ ทั้
งแผ
นซี
ดี
และดิ
จิ
ทั
ลสตรี
ม หรื
อในแง
ดิ
จิ
ทั
ลปรี
แอมป
ที่
สำคั
ญที่
สุ
คุ
ณภาพเสี
ยงที่
บ
งบอกความเยี่
ยมยอดในการทำสตู
ดิ
โอมาสเตอร
มั
นไม
มี
ตั
วตนอี
กแล
ว! แนะนำครั
สำหรั
บท
านที่
อยากได
เครื่
องเล
นซี
ดี
ที่
ดี
ที่
สุ
ดตั
วหนึ่
งของโลก ที่
พกพาความสามารถในการเล
นกั
ดิ
จิ
ทั
ลสตรี
มด
วย
(ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
186 สิ
งหาคม)
PLAYBACK DESIGNS
MSP-5
Playback Designs: MSP-5 หนึ่
งในสุ
ดยอดฟรอนต
เอ็
นด
ที่
เล
นกลั
บในฟอร
แมต SACD ข
อสั
งเกต
ที่
ดู
จะเป
นข
อจำกั
ดคื
อ การเชื่
อมต
อระดั
บไฮเรสของดิ
จิ
ทั
ลสตรี
มจะต
องผ
าน “กล
อง” นอกตั
วเครื่
อง
แต
ถ
าเล
นแผ
นหมุ
น ไม
ว
าจะเป
นซี
ดี
หรื
อ SACD ก็
ต
องยอมรั
บว
าเข
าข
ายยอดยุ
ทธจั
กรจริ
งๆ ไม
ใช
แค
มี
ความเที่
ยงตรง แต
ยั
งมี
ความกลมกล
อมน
าฟ
งด
วย ถ
าจะมี
เครื่
องเล
นที่
เที
ยบเคี
ยงได
เอาค
าตั
วของ
MSP-5 คู
ณสองครั
บท
าน
(ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
179 มกราคม)
CLASSE
CP800+CA600M
Classé: CP800+CA600M ปรี
แอมป
และแอมป
คู
ขวั
ญ โดดเด
นที่
กำลั
งขั
บต
อเนื่
องแรง
ไม
มี
ตก แนวออกไปทางสุ
ภาพเรี
ยบร
อย เหมาะกั
บการฟ
งเพลงคลาสสิ
กวงใหญ
จะให
การจั
ดวางแบบ
เลดแบ
ค รู
ปวงแม
นและนิ่
งมาก ปรี
แอมป
น
าสนใจมากตรงที่
มี
ภาค DAC ในตั
ว และสามารถปรั
บแต
งเสี
ยง
ได
ด
วย ฉลาดมาก อิ
นเตอร
เฟสก็
สวย ข
อสั
งเกตคื
อ ปรี
-เพาเวอร
ที่
ระบุ
กำลั
งขั
บระดั
บนี้
ควรจะแม็
ตชิ่
กั
บลำโพงได
หลากหลาย ผมแนะนำว
าควรจะจั
บคู
ปรี
-เพาเวอร
แบบไปด
วยกั
น และควรจะฟ
งกั
ลำโพงคู
ใจว
า ไปกั
นได
ดี
ระดั
บไหน
(ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
182 เมษายน)
µ∫∑â
“¬
ขอพู
ดถึ
งอุ
ปกรณ
บางรายการของ WJ ที่
ขอหยิ
บยกขึ้
นมาเล
าให
ฟ
ง เนื่
องจากมี
โอกาสได
ใช
ชี
วิ
ตร
วมกั
นมาในเวลาหลายเดื
อนที่
ผ
านมา มี
อุ
ปกรณ
หลายชิ้
นที่
WJ เป
นเจ
าของ เจ
าของทั้
งในรู
ปแบบการหยิ
บยื
มเอามาทดสอบแล
วขยั
บฐานะมาครอบครอง บ
างก็
เอามาลองใช
ดู
เห็
นว
าดี
ก็
ใช
ไปก
อน บ
างก็
ซื้
อมา
เล
นเองเลย ขอเรี
ยนก
อนว
าWJ ไม
ได
เจตนาที่
จะมาโฆษณาให
ใคร เพราะปรกติ
จะไม
เขี
ยนรี
วิ
วเครื่
องที่
ตั
วเองใช
(ยกเว
นทดสอบแล
วเอามาใช
ต
อ) ผมเห็
นว
เป
นโอกาสอั
นดี
ที่
ปลายป
มาคุ
ยกั
นถึ
งสไตล
การเลื
อกเครื่
องเสี
ยงในทั
ศนะของ WJ อย
างน
อยก็
เป
นแนวทางให
กั
บคุ
ณผู
อ
านว
า ตั
วแปรหรื
อป
จจั
ยต
างๆ
ในซิ
สเต็
มอ
างอิ
งที่
ผมใช
มี
ลั
กษณะพิ
เศษเฉพาะตั
วอย
างไรกั
นบ
าง ถึ
งชนะใจ WJ ถื
อเป
นการแบ
งป
นข
อมู
ลตามประสาคนรั
กเครื่
องเสี
ยงครั
บท
าน
มาที่
ฟรอนต
เอ็
นด
กั
นก
อน
1. Meridian: Reference Audio Core 818.3
ผมคิ
ดว
า หลั
งจากที่
ผมได
ทดสอบ Meridian: Reference CD 808.3 ก็
คิ
ดว
า ถึ
งคราวต
องขยั
บขยายไปเล
นดิ
จิ
ทั
ลสตรี
มเพลย
เยอร
สั
กที
เดี๋
ยวจะตกขอบ
เทคโนโลยี
ไป เปล
าหรอก ผมไม
ได
มองตั
วเองว
าต
องทำตั
วให
ทั
นสมั
ยอยู
เสมอ แต
วั
นนี้
ถึ
งเวลาอั
นเหมาะสมแล
วที่
คุ
ณภาพการเล
นกลั
บในฟอร
แมตดิ
จิ
ทั
ลสตรี
มี
คุ
ณภาพสู
งมากพอที่
จะเข
าข
าย State Of The Art แล
วล
ะ แม
ว
าบางครั้
ง อารมณ
และสั
มผั
สอาจจะไม
ละเมี
ยดไปถึ
งแผ
นดำ แต
ผมเชื่
อว
า คุ
ณภาพเสี
ยง
และฟ
เจอร
ที่
ใช
งาน ดี
เพี
ยงพอแล
วสำหรั
บ WJ ที่
เฝ
าดู
ฟอร
แมตนี้
อยู
หลายป
แล
วท
านล
ะ? ยั
งจะลั
งเลอยู
อี
กรึ
? ส
วนรายละเอี
ยดของคุ
ณภาพเสี
ยง อ
างอิ
บททดสอบ Meridian: Reference CD 808.3 แต
818.3 มั
น “ดี
กว
า” ตรงที่
ไม
ต
องเผื่
อภาคซั
พพลายไปเลี้
ยงชุ
ดหั
วอ
านและกลไกขั
บเคลื่
อนซี
ดี
นั่
นทำให
ระบบ
จ
ายไฟมี
พลั
งอั
ดฉี
ดในระดั
บ “เกิ
นพอ” สำหรั
บ 818.3 เพราะภาคดิ
จิ
ทั
ลที่
ไม
มี
กลไกการเคลื่
อนไหวย
อมต
องกิ
นไฟน
อยกว
าการขั
บเคลื่
อนทางกลมาก
2. Michel: Orbe SE Turntable
ตั
วนี้
สารภาพว
า ไม
เคยฟ
ง แต
ชอบตั
วน
องคื
อ GyroDec SE ที่
เคยฟ
งมาแล
ว บวกกั
บแรงเชี
ยร
ของ ดร. ชุ
มพล แหม... WJ ก็
ไม
ถึ
งกั
บเป
นไม
หลั
กป
กขี้
เลน
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...25
Powered by FlippingBook