Best of the year 2012-2013 - page 5

147
ให
ใครจะโยกซ
ายโยกขวาได
ตามสะดวก ผมซื้
ออาร
ม SME309 ป
ายแดง
มารอตั้
งหกเดื
อน เพราะเจ
า Orbe นี่
ผมใช
เวลารอประมาณ 8 เดื
อน จริ
งๆ
จะไปถึ
ง SME Series V ก็
ย
อมได
แต
ติ
ดตรงที่
มั
นเปลี่
ยนหั
วเฮดเชลล
ไม
ได
นี่
แหละ แล
วก็
ราคานั้
นก็
ยั
งไม
สามารถปรั
บ VTA แบบ On-The-Fly ได
อี
ใครจะรู
ว
าถ
า WJ จะอั
พอี
กก็
คงมาจบที่
SME Series V นี่
แหละ เพราะเขา
ออกแบบมาด
วยกั
น ขอวกกลั
บมาที่
ป
จจั
ยการพิ
จารณาของ Orbe SE ตั
วนี้
ว
ามั
นมี
ที
เด็
ดชนะใจ WJ ได
อย
างไร
ข
อแรก
มั
นเป
นเทิ
ร
นเทเบิ้
ลแบบสปริ
งรองรั
บ สามารถปรั
บตั้
งความแข็
และระดั
บด
วยมื
อ และจากด
านบนของเครื่
อง อั
นนี้
สำหรั
บผมสำคั
ญมาก
เรื่
อง Suspension เทิ
ร
นเซ็
ตอั
พวุ
นวายไม
อยู
ในสารบบของผมแน
นอน
โครงสร
าง Chassis Aluminum สองชั้
น แยกจุ
ดรองรั
บน้
ำหนั
กเครื่
อง
ออกจากชุ
ดรองรั
บแพลตเตอร
พร
อมจุ
ดรองรั
บสามจุ
ด แยกการสั่
นสะเทื
อน
เด็
ดขาด ดี
ไซน
โดนใจมากมาย แถมยั
งทำที่
อั
งกฤษแท
ข
อสอง
มั
นใช
มอเตอร
ไฟฟ
ากระแสตรงคุ
มรอบที่
“ความเร็
วเดี
ยว”
เท
านั้
น ทำให
การควบคุ
มรอบหมุ
นแม
นยำมากและทำให
ดี
และทนทานได
ง
าย
แยกวงจรคุ
มรอบเซอร
โวอิ
เล็
คทรอนิ
คส
อี
กหนึ่
งกล
อง ไฟฟ
าที่
ไปจ
ายมอเตอร
จึ
งมี
แต
ไฟกระแสตรง ปลอดการรบกวนทางไฟฟ
าโดยสิ้
นเชิ
ง และมอเตอร
ซึ่
งถื
อว
าเป
นตั
วการการสั่
นสะเทื
อนทางกลก็
ไม
ได
ยึ
ดอยู
บนแท
น จึ
งตั
ดการ
ถ
ายทอดแรงสั่
นออกไปยั
งแท
น แถมยั
งใช
สายพานขั
บเคลื่
อนไปที่
แพลตเตอร
วั
สดุ
สั
งเคราะห
ขนาดใหญ
หนาสั
ก 6 ซม. โดยตรง ช
วยลดการสั่
นลงไปอี
กด
วย
ความเฉื่
อยและการแดมป
ของวั
สดุ
ที่
เลื
อกใช
และเมื่
อต
องการปรั
บความเร็
ก็
เสี
ยเวลาเลื่
อนพู
ลเล
ย
ของมอเตอร
ด
านบนให
เล็
กลงสำหรั
บสป
ด 45 หรื
ใหญ
ขึ้
นสำหรั
บสป
ด 33 โดยไม
ต
องยกแพลตเตอร
ออก ผมก็
ว
าสะดวกแล
อี
กอย
างผมว
าการใช
อั
ตราทดทางกลแบบนี้
ไม
มี
ทางผิ
ดพลาด จั
ดว
าฉลาด
มาก คื
อเป
นวิ
ศวกรรมที่
เรี
ยบง
าย แต
ลึ
กซึ้
ง ส
วนใครชอบการปรั
บสป
ดด
วย
การกดปุ
ม อั
นนั้
น WJ ก็
ไม
ว
ากั
น แต
ความซั
บซ
อนของวงจรและความนิ่
แม
นของการปรั
บความเร็
วก็
จะตกอยู
ที่
กึ๋
นของผู
ออกแบบ และก็
คุ
ณภาพ
ของอุ
ปกรณ
นั่
นเอง ยิ่
งดี
เท
าไหร
ยิ่
งแพงเท
านั้
ข
อสาม
มั
นมี
แคลมป
ยึ
ดแผ
นเข
ากั
บแพลตเตอร
อั
นนี้
เลื
อกใช
ความ
หนาแน
นของวั
สดุ
แพลตเตอร
(ส
วนผสมระหว
าง Vinyl, Carbon, Acrylic)
บวกกั
บตั
วแคลมป
ยึ
ดให
มี
ความสามารถในการนำพาความกำทอนของ
แผ
นไวนิ
ล และเพื่
อให
สามารถสลายไปได
อย
างรวดเร็
วและราบเรี
ยบผ
าน
แพลตเตอร
ขนาดใหญ
และหนั
ก คงเหลื
อแต
ความถี่
ที่
“สั่
นระริ
ก” จากปลาย
หั
วเข็
มเท
านั้
นที่
จะถู
กส
งผ
านโทนอาร
มและสายสั
ญญาณออกไป นอกจากนี้
ผลพลอยได
ยั
งทำให
ลดอาการ “แผ
นงอ” ในขณะเล
นกลั
บได
ด
วย อั
นนี้
ถึ
งแม
จะเน
นคุ
ณภาพเสี
ยงเป
นหลั
ก แต
WJ ก็
รำคาญตรงที่
เวลาเปลี่
ยนแผ
ต
องหยุ
ดการหมุ
นแล
วถอดแคลมป
ทุ
กครั้
งไป โนบอดี้
เพอร
เฟ
คต
อี
กอย
าง
ที่
ต
องติ
คื
อ คู
มื
อกระดาษแผ
นเดี
ยว ไม
ได
บอกเลยว
าจะให
เซ็
ตอั
พการสปริ
หรื
อความสู
งอย
างไร ให
ตายเหอะ
เอาเป
นว
า ถึ
งเธอจะไม
เพอร
เฟ
คต
แต
เพี
ยงสามข
อนี้
ก็
พอเพี
ยงแล
วที่
จะ
เอาชนะใจของ WJ ได
แล
วท
านล
ะมี
หลั
กการในการเลื
อกเทิ
ร
นเทเบิ้
ลกั
อย
างไรบ
าง?
3. ASR: Basis Exclusive
อุ
ปกรณ
โฟโนตั
วนี้
สามารถแก
ป
ญหาเรื่
องสั
ญญาณรบกวนที่
แพร
มา
จากอากาศและระบบไฟฟ
าที่
เข
าไป “เหนี่
ยวนำ” หั
วเข็
มเอ็
มซี
ที่
กวนใจและ
หลอกหลอน WJ มาหลายเดื
อนได
อย
างหมดจดและเด็
ดขาด
สิ่
งที่
WJ เลื
อกโฟโนตั
วนี้
นอกเหนื
อไปจากนั้
น ก็
มี
เหตุ
จู
งใจและเหตุ
ผลสนั
บสนุ
ดั
งนี้
...
ข
อแรก
ผมชอบสไตล
เสี
ยงของ ASR Mini Basis ที่
ใช
อยู
ในแง
ของ
สะอาดๆ หวานๆ ประปราย แล
วค
อนข
างเป
นกลางที
เดี
ยว สามารถปรั
บเกน
และโหลดของหั
วเข็
มได
ละเอี
ยด เราก็
คาดหวั
งได
ว
า Basis Exclusive ที่
เป
รุ
นใหญ
คงไม
ทำให
ผมผิ
ดหวั
ง อี
กอย
าง WJ แอบไปฟ
งที่
โชว
รู
มเล
นกั
บ TW
Raven คู
กั
บหั
วเข็
มปลาดิ
บ “มิ
ยาจิ
ม
า” มั
นเพราะและไดนามิ
คมั
นเหลื
อเฟ
จริ
งๆ เลยสั่
งซะ
ข
อสอง
มั
นใช
ไฟจากแบตเตอร
รี่
มาเลี้
ยงวงจร นั่
นแปลว
าคุ
ณได
Isolate
แหล
งจ
ายที่
เต็
มไปด
วยคลื่
นขยะออกไปแล
ว ไฟฟ
าอั
นบริ
สุ
ทธิ์
กระแสตรงจาก
ตั
วถั
งที่
หนึ่
งที่
เรี
ยกว
า PowerPack จะเชื่
อมต
อด
วยสายไฟเข
าตั
วถั
งที่
สอง
หรื
อ Phono Stage การั
นตี
ความเสถี
ยรของวงจร และปลอดน
อยส
จาก
แหล
งจ
ายโดยสมบู
รณ
แน
นอนว
าต
องแลกกั
บการเปลี่
ยนแบตเตอรี่
ทุ
กๆ
สี่
ห
าป
แต
ผมไม
สนหรอก ก็
พวกบอกหมดว
าใช
ถ
านพานาโซนิ
ครุ
นไหน ความ-
สงั
ดสุ
ดๆ ของแบ็
คกราวด
ของ ASR Basis Exclusive ที่
พกแบตเตอรี่
มาด
วย ยากนั
กที่
โฟโนสเตจในระดั
บที่
เรี
ยกตั
วเองว
า Reference จะมา
เที
ยบเคี
ยงกั
บมั
นได
ง
ายๆ และถ
าจะมี
แบ็
คกราวด
น
อยส
ก็
เป
นเสี
ยงข
าวโพด
คั่
วจากแผ
นที่
เป
อนฝุ
น หรื
อแบ็
คกราวด
จากเนื้
อของแผ
นเสี
ยงเอง ไม
ใช
จาก
โฟโนตั
วนี้
มั
นเงี
ยบได
ขนาดนั้
นแหละ
ข
อสาม
มั
นรั
บอิ
นพุ
ตแบบบาลานซ
ได
มื
ออาชี
พเล
นโฟโนนี่
ฟ
เจอร
นี้
เป
นความสำคั
ญลำดั
บต
นๆ เลยครั
บ อย
าคิ
ดว
าหั
วเข็
มที่
ท
านใช
มั
นสุ
ดยอด
ถ
ายั
งไม
ได
ฟ
งจากการเชื่
อมต
อแบบ “บาลานซ
” ตั้
งแต
หั
วเข็
มมายั
งภาคขยาย
โฟโน มั
นใช
วงจรบาลานซ
อิ
นพุ
ต “แท
ๆ” ในการขยายสั
ญญาณ แต
ใช
สั
ญญาณ
ซิ
งเกิ้
ลเอ็
นด
เป
นเอาต
พุ
ต (โรงงานแนะนำ เข
าบาลานซ
ออกซิ
งเกิ้
ลเอ็
นด
)
คุ
ณสามารถต
อเอาต
พุ
ตเป
นบาลานซ
เช
นกั
น เพี
ยงแต
เขาใช
Split phase
สร
างสั
ญญาณ Mirror ขึ้
นมาเท
านั้
น แถวบ
านผมเขาเรี
ยกบาลานซ
ไม
แท
ข
อสี่
มั
นรั
บอิ
นพุ
ตจากเทิ
ร
นเทเบิ้
ลสองตั
วได
อั
นนี้
เป
นฟ
เจอร
ที่
ออกจะ
เว
อร
ไปสั
กหน
อย แต
ผมชอบ เพราะไม
ต
องมาสลั
บสายให
วุ
นวาย เพราะผมมี
Thorens: TD124 งามๆ อี
กตั
วใช
เล
นเพลงในแนวเก
าๆ ลายครามสั
กหน
อย
ASR ตั
วที่
ผมสั่
งไป มี
การอั
พเกรดขั้
วต
อเป
น WBT NextGen รุ
นท็
อป
เพิ่
มพลั
งอั
ดฉี
ดและไดนามิ
คให
เด็
ดขาดขึ้
นไปอี
ก เอาเป
นว
า ผมติ
ดค
างรี
วิ
(อย
างสั้
น) ของ ASR Basis Exclusive เอาไว
ก
อนครั
บ ที่
แน
ๆ มั
นให
แบ็
คกราวด
ที่
“เงี
ยบสงั
ดยั
งกะป
าช
า” พอๆ กั
บซี
ดี
คุ
ณภาพสู
งเลยที
เดี
ยว
สำหรั
บแรงขั
บเคลื่
อนและเหตุ
ผลของ WJ ในการคั
ดสรรอุ
ปกรณ
หลั
ที่
เข
ามาประจำการในช
วงหกเดื
อนที่
ผ
านมา คงจะเป
นเรื่
องราวที่
ท
านสามารถ
นำไปพิ
จารณาในการเลื
อกหาอุ
ปกรณ
อย
างน
อยก็
มี
หลั
กให
ตั้
งต
นก็
ยั
งดี
ขอให
ถามตั
วเองทุ
กครั้
งก
อนคิ
ดจะเปลี่
ยนเครื่
อง ว
าต
องการอะไรจาก
การเปลี่
ยนแปลง ฝากไว
แค
นี้
แหละ แล
วพบกั
นใหม
ฉบั
บหน
าครั
บ สวั
สดี
.
ADP
ท
านจะแปลกใจว
า คุ
ณภาพของไฟฟ
า อาจจะดี
ขึ้
นหรื
อเลวลงตามสภาพแวดล
อมของการจ
ายไฟฟ
าในพื้
นที่
ของท
าน แต
น
อยนั
กที่
จะดี
ขึ้
น เพราะไวร
ไฟ หรื
อคลื่
นความถี่
วิ
ทยุ
ชุ
มชน
สมั
ยนี้
ได
สร
างคลื่
นรบกวนแพร
กระจายไปตามสายไฟฟ
าภายในบ
านของท
านเป
นที่
เรี
ยบร
อยแล
คงจะเก็
บไว
อั
พเกรดในอนาคต หรื
อไม
ก็
ASR เห็
นว
า ไม
จำเป
น สู
เอาอิ
นพุ
ตซิ
งเกิ้
ลเอ็
นด
บริ
สุ
ทธิ์
ต
นทางไปเข
าวงจรบาลานซ
ทั้
งอิ
นพุ
ตและเอาต
พุ
ตของปรี
แอมป
น
าจะเป
นการลด
ความ “ซ้
ำซ
อน” ของเฟสเสมื
อนได
ดี
กว
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...25
Powered by FlippingBook