Best of the year 2012-2013 - page 6

148
∏√√¡πŸ
≠ ª√–∑’
ª®‘
π¥“
อย
างที่
ทราบดี
ว
า เครื่
องเสี
ยงดิ
จิ
ทั
ลออดิ
โอในโลกป
จจุ
บั
นแตกแขนงออกไปหลากหลายชนิ
ด ผมได
เป
ดแนวทางใหม
ทำให
มี
โอกาสสั
มผั
ส Direct Digital
Amp, DAC+Pre, Pre+DAC, Music Server, Multi -Digital Streaming และยั
งมี
Active Speaker เข
ามาอี
กหลากหลายคู
เนื่
องในโอกาสขึ้
นป
ใหม
ธรรมเนี
ยมปฎิ
บั
ติ
ของนิ
ตยสารออดิ
โอไฟล
จะต
องมี
การจั
ดอั
นดั
บความประทั
บใจที่
มี
ต
อเครื่
องเสี
ยงที่
ได
ทดสอบในป
2012
และเดื
อนมกราคมของป
2013 ซึ่
งในฐานะนั
กทดสอบต
องขอบอกว
าครั้
งนี้
อาจจะ “มึ
น” เป
นพิ
เศษ เพราะ “ธรรมนู
ญ” มาแนวใหม
ประเภท “มาเป
นชุ
ด”
ซึ่
งจุ
ดประสงค
ก็
เพื่
อให
ผู
อ
านมองเห็
นภาพรวมของแนวทางการเล
นเครื่
องเสี
ยงแนวใหม
มาดู
กั
นว
าจะออกมาแบบไหน ต
องขอออกตั
วว
า “อย
าซี
เรี
ยส” กั
บผลลั
พธ
เพราะเป
นความเห็
นของผมคนเดี
ยว
ป
2102 เป
นอี
กป
ที่
คอลั
มน
ของผมกั
บสิ
นค
าเครื่
องเสี
ยงที่
ออกมาใหม
ได
ฉี
กกฎเกณฑ
เดิ
มๆ ลงอย
างราบคาบ ลำโพง Active Monitor Speaker
จั
บคู
กั
บ DAC/Multi Digital Stream Player ทยอยเรี
ยงหน
าออกมาโลดแล
นบนหน
ากระดาษคอลั
มน
audiophile go digital/ Equipment Reviews
ตลอดทั้
งป
สิ
นค
าใหม
ๆ มี
ฟ
เจอร
แปลกๆ อะไรที่
ไม
คิ
ดว
าใครจะทำเขาก็
ทำ สิ
นค
าบางตั
วทำพั
ฒนาวิ
จั
ยตั้
งหลายป
กว
าจะคลอดออกมา ก็
วางจำหน
ายในป
2012 นี้
เช
นกั
น มั
นตอบโจทย
ได
ครบ ส
วนค
ายเครื่
องเสี
ยงใหญ
ที่
ยึ
ดหั
วหาดด
าน Digital Streamer ระดั
บต
นๆ ก็
รี
ลี
สสิ
นค
าตั
วล
าออกมาเมื่
อปลายป
2011 ช
วงน้
ำท
วมใหญ
และผมมี
โอกาสได
สั
มผั
สทั้
งสองตั
ป
2556 การแข
งขั
นน
าจะรุ
นแรงกว
านี้
ผลิ
กดู
โผเห็
นว
ามี
เครื่
องรอคิ
วทดสอบเป
นกุ
รุ
ส รออ
านนะครั
บ...
RULES
อ
านแล
วอย
าซี
เรี
ยส เน
นว
าอย
าซี
เรี
ยส เชื่
อว
าผู
ซื้
อยั
งไงก็
ต
องฟ
งต
องลองเล
น สำหรั
บผลที่
ออกมาครั้
งนี้
ตั
ดสิ
นด
วยมาตรฐานของ NSO (Noon Standard
Organization version 2012) อั
นประกอบด
วย... เกณฑ
การตั
ดสิ
นส
วนตั
ว ซึ่
งขอสงวนสิ
ทธิ์
ที่
จะไม
แจงคะแนนดิ
บนะครั
บ หลั
กเกณฑ
มี
ดั
งนี้
...
ส
วนหลั
กการให
คะแนน ผมต
องอาศั
ยจิ
นตนาการ
ล
วนๆ เนื่
องจากโอกาสจั
บมา Battle หรื
อ “กั
ด” กั
นซึ่
งๆ
หน
านั้
นเป
นไปไม
ได
เลย เพราะสิ
นค
าแต
ละตั
วมั
นเป
“คนละเรื่
องเดี
ยวกั
น” เลย เอ
า... จะเอาแอปเป
ลมาเที
ยบ
กั
บฝรั่
งหรื
อมะม
วง ชมพู
คงไม
ได
อย
าถื
อสาเลย เพราะ
เครื่
องเสี
ยงสมั
ยใหม
เดี๋
ยวนี้
ออกลู
กออกหลานไปเสี
ยจน
ทำให
“เครื่
องเสี
ยงยุ
คคุ
ณพ
อ” กลายเป
นของโบราณกั
นไป
เลย สิ
นค
าที่
จั
บมาเล
นนั้
นก็
มี
ค
าตั
วตั้
งแต
หลั
กพั
นยั
นหลายๆ แสน แต
ในเมื่
อต
องให
คะแนนความชอบแล
วล
ะก็
เชื่
อเถอะ ยั
งไงคงมี
Guidline กว
างๆ ข
างต
นอยู
นั่
นเอง
นะขอรั
บ นอกจากนั้
น เครื่
องที่
ทดสอบในเดื
อนมกราคม ป
2556 ยั
งอยู
ใน Best Product of the Year 2012 นี้
ด
วย
ป
นี้
ผมปรั
บลดความสำคั
ญของ Price Factor ลงเล็
กน
อย เพิ่
มน้
ำหนั
กความชอบส
วนตั
ว หรื
อจะแปลว
าใส
ความ หลงใหลได
ปลื้
มเคลิ
บเคลิ้
มลงไป ประมาณว
“ฟ
งเพลงต
องมี
อารมณ
มากกว
าใช
ข
อมู
ล... จริ
งมั้
ยครั
มาดู
กั
นสิ
ว
า ป
ที่
ผ
านมาเครื่
องเสี
ยงที่
ผ
านคอลั
มน
ที่
ผมได
รี
วิ
วส
มี
อะไรบ
าง แยกตามประเภทคร
าวๆ ก็
จะเห็
นว
า “อย
างเยอะ” หลากหลายจริ
งๆ
ผมพยายามตั
ดไฮไลต
มาให
อ
านกั
นอี
กครั้
งกั
นลื
ม อย
าน
อยใจถ
าผมบรรยายไม
ครบ ตามหาอ
านย
อนรอยกั
นหน
อยนะครั
WEISS
MAN301
(Music Archive Network-Audio)
BEST
2012-13
Best of the Year ต
องยกให
WEISS MAN301
ที่
มาพร
อมหน
าตาเรี
ยบๆ สไตล
ยุ
โรป
ใต
อั
กษรคำว
า MAN301 เป
นที่
ติ
ดตั้
งของซี
ดี
ทรานสปอร
ตแบบสล็
อต สามารถเล
นแผ
นซี
ดี
แบบ
เมโมรี
เพลย
สะดวกเช
นเดี
ยวกั
บเรี
ยลไทม
หรื
อแม
กระทั่
งริ
ป บอกได
เลยว
าเจ
งสุ
ดๆ เสี
ยงดี
กว
เล
นตรงๆ เสี
ยอี
ก การออกแบบวงจรรวมถึ
งคั
ดเกรดเลื
อกใช
อุ
ปกรณ
กั
บการเขี
ยนซอฟต
แวร
ของ
renderer และ control อั
นซั
บซ
อนให
ใช
ง
ายต
างหาก แต
เครื่
องเสี
ยงก็
ต
องวั
ดกั
นที่
เสี
ยง
ซึ่
ง MAN301 โดดเด
นแตกต
างจากคู
แข
งอื่
นๆ จึ
งทำให
เป
นดาวเด
นที่
น
าจั
บตามองในขณะนี้
แม
หุ
นภายนอกอาจไม
อลั
งการงานสร
างเหมื
อนค
ายเครื่
องเสี
ยงอเมริ
กั
น ดู
เรี
ยบๆ แค
นั้
นเอง
แต
ว
าอ็
อปชั่
นหรื
อขั้
วต
อที่
ติ
ดตั้
งมามี
ประโยชน
จริ
งๆ มิ
ใช
ให
มาแล
วไม
รู
ว
าจะใช
เมื่
อใด เห็
นเพี
ยงแค
นี้
ทราบหรื
อไม
ว
า ภายในตั
วถั
งเครื่
องนี้
อั
ดแน
นด
วยเทคโนโลยี
เพื่
อสนั
บสนุ
นการทำงานอั
นสลั
บซั
บซ
อน ทำให
มั
นส
งเสี
ยงที่
ได
ฟ
งแล
วขนลุ
ก รู
สึ
กได
ว
ามั
น “แพง”
สมคุ
ณค
าในตั
วของมั
นเอง เหมาะสมสำหรั
บการประทั
บตราว
า Swiss Made ซึ่
งเป
นการการั
นตี
คุ
ณภาพเสี
ยงของ “Weiss” รวมถึ
งความภู
มิ
ใจในการเป
“เจ
าของ” เครื่
องเสี
ยงสั
ญชาติ
สวิ
สตั
วนี้
เฉกเช
นเดี
ยวกั
บที่
เราเห็
น Swiss Made สลั
กบนตั
วเรื
อนของนาฬ
กาสวิ
สนั่
นเอง ราคาสมเหตุ
สมผลยั
งคงใช
ได
กั
บเครื่
องเสี
ยง
ไฮเอ็
นด
จากสวิ
สที่
มากด
วยคุ
ณสมบั
ติ
ตั
วนี้
โดยเฉพาะเฟ
ร
มแวร
ตั
วล
านี่
เสี
ยงดี
น
ากลั
วสำหรั
บคู
แข
งจริ
งๆ ครั
บ (ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
187 กั
นยายน)
BEST OF THE YEAR:
Digial Stream/Music Server
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...25
Powered by FlippingBook