Best of the year 2012-2013 - page 7

149
LINN
Akurate DSM
GOOD
2012-13
น
องชายร
วมสายโลหิ
ตของ Linn: Klimax DSM ติ
ดโผนี้
ไม
ยาก ด
วยฟ
เจอร
เต็
มเป
ยม มี
ความเสถี
ยร
การทำงานที่
ลื่
นไหล Akurate DSM เครื่
องเสี
ยงระดั
บพรี
เมี่
ยม ด
วยฟ
เจอร
“M” เริ
ดซะขนาดนี้
เป
นอะไร
ที่
มี
ความสุ
ขมากมาย ฟ
งเพลงได
นานๆ ไม
ล
า บุ
คลิ
กเสี
ยงของ Linn นั้
นมี
เอกลั
กษณ
เฉพาะ ไม
ฉู
ดฉาดหรื
กั
ดหู
นุ
มนวล ปลายเสี
ยงแหลมพลิ้
ว เบสหนึ
บๆ ไม
ตู
มตาม เป
นเพราะไดนามิ
คเป
ดกว
าง เผยรายละเอี
ยด
ได
อย
างดี
เยี่
ยม Sound Stage ดี
ระบุ
ตำแหน
งชิ้
นดนตรี
เด
นชั
ดแม
นยำ สมราคาครั
บ (ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
184 มิ
ถุ
นายน)
มิ
วสิ
ค เซิ
ร
ฟเวอร
ซึ่
งมี
ออกมามากมายในป
จจุ
บั
น สิ่
งแข
งขั
นกั
นอยู
นอกจากคุ
ณภาพเสี
ยงแล
ว เห็
นจะ
เป
นเรื่
องของการจั
ดการ data base ในเซิ
ร
ฟเวอร
ซึ่
งข
อนี้
ต
องยอมรั
บว
ามี
ความสำคั
ญอย
างมาก เพราะที่
คนหั
นมาเล
นแนวนี้
ก็
เพราะความสะดวกสบายที่
จะหาไฟล
เพลง Aurender: S10 เป
นเซิ
ร
ฟเวอร
ที่
มี
ฮาร
ดดิ
สก
ในตั
ว แต
ไม
มี
analog output เลยครั
บ คุ
ณอ
านไม
ผิ
ดหรอกครั
บ ก็
เพราะ music server ทำหน
าที่
บริ
หาร
จั
ดการ พร
อมกั
บ renderer โดยไม
มี
DAC ติ
ดตั้
งมาด
วย “ถ
าคิ
ดว
าจะต
องลงทุ
นกั
บ DAC ราคาสู
งๆ สมควร
ที่
จะใช
ฟรอนต
เอ็
นด
ที่
สมศั
กดิ์
ศรี
มั
นหน
อย ยิ่
งถ
าไม
ชอบเล
นคอมพิ
วเตอร
หรื
ออาจมองว
าไม
ใช
เครื่
องเสี
ยง
ด
วยแล
ว มั
นก็
ใช
เลยว
าต
องเป
นมิ
วสิ
ค เซิ
ร
ฟเวอร
ที่
จะได
ความสะดวกสบาย ไม
จุ
กจิ
กกวนใจ ให
อารมณ
เสี
มั
นก็
ต
อง Aurender: S10 สิ
ครั
บ (ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
189 พฤศจิ
กายน)
AURENDER
S10
GOOD
2012-13
2
WYRED4SOUND
MUSIC SERVER & DAC 2
เป
นมิ
วสิ
ค เซิ
ร
ฟเวอร
พร
อม DAC ราคาประหยั
ด ด
วยคุ
ณสมบั
ติ
ที่
ได
สำหรั
บการลงทุ
นแค
นี้
ถื
อว
าได
มากกว
าสิ่
งที่
ควรได
คุ
ณไม
ต
องจ
ายตั
งค
อะไรอี
กเลยนะกั
บฮาร
ดแวร
ประมาณว
าจ
ายที
เดี
ยว ไม
มี
ค
าบำรุ
งรั
กษา
หรื
อต
องจ
ายเงิ
นเดื
อนให
มั
นอี
ก อาจมี
ค
าขนมเล็
กๆ ตามโอกาส เพราะใจแข็
งไม
พอกั
บตลาดเพลงออนไลน
ตามมาออดอ
อนถึ
งในห
องนอน เพราะนั
บวั
นจะโตขึ้
นทุ
กที
(ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
185 กรกฎาคม)
BEST OF THE YEAR:
External DAC
EMM Labs
DAC2X
Reference D/A Converter
BEST
2012-13
ตำแหน
Best DAC of the Year 2012
ต
องยกให
หนึ่
งเดี
ยวในป
นี้
ความโดดเด
ของเสี
ยงนำความประทั
บใจให
กั
บผมและสั
กขี
พยานหลายท
านได
ประจั
กษ
แล
วว
าเจ
งแค
ไหน
ให
น้
ำเสี
ยงสุ
ดยอดเหนื
อกว
าเครื่
องประเภทเดี
ยวกั
นในป
นี้
ที่
โดดเด
นมากก็
เพราะความสามารถ
ที่
จะ stream ด
วย bit stream (DSD) ตรงๆ จาก source ไม
จำเป
นต
องแปลงเป
น PCM
เสี
ยก
อน ด
วยวงจร MCLK™ master clock ซึ่
ง Ed Meitner บรรจงออกแบบเป
นพิ
เศษ
ลงได
ถึ
งระดั
บ sub-pico second jitter performance กั
นเลยที
เดี
ยว MDAT™: 2x DSD
up sampling ด
วย Meitner Digital Audio Translator (MDAT™) up samples to
5.6 MHz หรื
อสองเท
าของ SACD standard sampling rate ลิ
ขสิ
ทธิ์
เฉพาะ DAC2X ซึ่
งจะ
นำพาคุ
ณทะยานไปสู
ประสิ
ทธิ
ภาพสู
งสุ
ดของเครื่
องเสี
ยงยุ
คใหม
ได
โดยง
าย ให
เสี
ยงที่
น
าทึ่
จากไฟล
DSD ซึ่
งน
อยคนนั
กที่
จะเคยได
ยิ
น เพราะที่
ได
ยิ
นจาก SACD คงมิ
ใช
จากเครื่
องเล
นสายพั
นธุ
เดี
ยวกั
นคื
อ EMM Labs: XDS1 นอกจากนั้
น ถ
าจะเล
นแบบเดิ
มๆ
ก็
สามารถถึ
งสวรรค
ได
เช
นกั
น ถ
าได
ต
อพ
วงกั
บทรานสปอร
ต TSDX Reference CD-SACD Transport จากค
ายเดี
ยวกั
น (ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
188 ตุ
ลาคม)
IMPRESSIVE
2012-13
2
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...25
Powered by FlippingBook