Best of the year 2012-2013 - page 8

150
T+A
Criterion TCI 2A
M2Tech
Vaughan 384/32 DAC
GOOD
2012-13
หนุ
มอิ
ตาเลี่
ยนหน
าตาดี
และฉลาดหลั
กแหลม เพราะทุ
กอย
างจะเกิ
ดขึ้
นดี
ๆ เช
นนี้
ไม
ได
เลย ถ
า DAC
ทำหน
าที่
ของตั
วเองได
ไม
สมบู
รณ
พอ อี
กอย
างเพราะ Vaughan ให
ความยื
ดหยุ
นสู
งในการเล
นดิ
จิ
ทั
ลอิ
นพุ
ตใน
ทุ
กรู
ปแบบ ด
วยเทคโนโลยี
ดิ
จิ
ทั
ลแนวคิ
ดใหม
ก
าวล้
ำไกลกว
าใคร สุ
ดขอบจิ
นตนาการกั
นเลย เรี
ยกว
าไปยื
นรอ
คนอื่
นนาน กว
าใครจะตามทั
น (ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
189 พฤศจิ
กายน)
ใครที่
มอง External DAC ที่
ค
าตั
วไม
ถึ
งแสน DAC สองตั
วนี้
น
าลิ้
มลอง มี
ฟ
เจอร
คล
ายกั
น แต
ไม
เหมื
อนกั
นเสี
ยที
เดี
ยว สไตล
เสี
ยงคนละแบบ กั
ดกั
นไม
ลง ต
องฟ
งกั
นเอง
แล
วล
ะ ชอบใครก็
อย
าช
ส
วนผลิ
ตภั
ณฑ
สองตั
วหลั
งนี้
ออกมาเติ
มเต็
มตลาดแบบ entry level ซึ่
งแม็
ตชิ่
งไม
ยาก Audiolab: 8200DQ และ Teac: DS-H01 & UD-H01 ราคาค
าตั
วลงมาอี
ขั้
น สำหรั
บใครก็
ตามที่
งบประมาณจำกั
ด มี
ฟ
เจอร
ครบ หน
าตาสวยเท
ส
วนเสี
ยงเชื่
อเถอะว
าจะหนี
ห
างซี
ดี
ตั
วเดิ
มจนไม
เหลี
ยวกลั
APRIL MUSIC
Eximus - DP1
T+A
DAC8
AUDIOLAB
8200DQ
TEAC
DS-H01 & UD-H01
BEST OF THE YEAR:
Active Speaker
MANGER
MSMs1
Best Active Speaker of the Year 2012
ต
องยกให
กั
บ Manger: MSMs1 กั
บความประทั
บใจเสี
ยงของไดรเวอร
ที่
ไม
มี
ใครเหมื
อน เรี
ยกว
า Manger Sound Transducer ทำงานคล
ายหู
มนุ
ษย
แต
สวนทางกั
วิ
ศวกรผู
ออกแบบลำโพงและแอมป
รู
อยู
เต็
มอกว
า ลำโพงแอ็
คที
ฟคื
อวิ
ธี
ที่
ได
ผลดี
ที่
สุ
ดในการลดป
ญหาการแม็
ตชิ่
งได
อย
างสิ้
นเชิ
ง ซึ่
งจะให
ประสิ
ทธิ
ภาพเหนื
อกว
าระบบ Passive เครื่
องแยกชิ้
นที่
พบป
ญหาสารพั
ด ต
องเสี
ยเงิ
นเสี
ยทองมากมายเพื่
ทำให
มั
นดี
ก็
เพราะในลำโพงแบบแอ็
คที
ฟ ผู
ออกแบบสามารถออกแบบให
รองรั
บการใช
งานโหดๆ หรื
อที่
เรี
ยกว
า worst-case
conditions และให
ควบคุ
ม รวมถึ
งรั
บการเปลี่
ยนแปลงของ “impedance, current demands, reactance of the load,
sensitivity” ได
ทุ
กรู
ปแบบ และถ
าออดิ
โอไฟล
ต
องการได
ยิ
นเสี
ยงดนตรี
ที่
เอ็
นจิ
เนี
ยร
ห
องบั
นทึ
กเสี
ยง หรื
อมาสเตอร
ริ่
งเอ็
นจิ
เนี
ยร
ทำในกระบวนการบั
นทึ
กเสี
ยงแล
วล
ะก็
ลำโพง Manger: MSMs1 Reference Active System คู
นี้
คื
อคำตอบสุ
ดท
ายครั
เสี
ยงที่
เที่
ยงตรงจากต
นกำเนิ
ดเสี
ยงดนตรี
คื
อสุ
ดยอดปรารถนาของออดิ
โอไฟล
ทั่
วโลก ทุ
กคนเฝ
าเพี
ยรพยายามไขว
คว
าทำ
ทุ
กอย
างเพื่
อให
ได
มาถึ
งความเป
นที่
สุ
ด ซึ่
งตรงนี้
ต
องขอยื
มคำพู
ดนี้
มาใช
เลยครั
บ ว
า Game Over! ไปเลย เมื่
อคุ
ณเลื
อกที่
จะใช
Manger: MSMs1 คู
นี้
มาไว
ในห
องฟ
ง (ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
188 ตุ
ลาคม)
พี่
ใหญ
Unity Audio: Boulder สตู
ดิ
โอดั
งๆ ในยุ
โรป เขาใช
กั
นหมด Boulder เป
นลำโพง
วางขาตั้
งที่
ตั
วตู
บิ๊
กไซส
ต
อจากรุ
น The Rock โดยตั
วตู
ทำด
วย Baltic Birch plywood หนาตั้
18 มม. ซึ่
งหนากว
าน
องเล็
กที่
หนา 12 มม. เนื่
องจากผู
ออกแบบมี
แนวความคิ
ดว
า ส
วนของตู
ลำโพงต
องทำให
มี
ความแข็
งแรงและมี
มวล โดยเฉพาะ front baffle เป
นวั
สดุ
พิ
เศษผลิ
ตจาก Corian หนาถึ
ง 30 มม. (บ
าไปแล
ว มิ
น
าเล
าถึ
งได
หนั
กนั
ก) ที่
นำมาประกบ
กั
บแผ
นผนั
งตั
วตู
แทนที่
จะใช
ไม
MDF เหมื
อนเช
นผู
ผลิ
ตทั่
วๆ ไป ตั
วตู
ออกแบบให
มี
ส
วนโค
งมนเพื่
อลดการรบกวนจากการสะท
อนของเสี
ยงในตั
วตู
แน
นอนเหลื
อเกิ
นมิ
ฉะนั้
จะไม
สามารถรองรั
บพลั
งของแอมป
แบบ discrete คลาส AB ที่
จะสร
าง sound pressure ในห
องได
ให
เสี
ยงแม
นยำเที่
ยงตรงมาก (ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
189 พฤศจิ
กายน)
ส
วน T+A: Criterion TCI 2A ให
พลั
งเสี
ยงถึ
งพั
นวั
ตต
ต
อข
าง เป
นลำโพงแอ็
คที
ฟที่
มี
ความเป
นมิ
วสิ
คคั
ล เพราะมี
Tweeter Electrostatic รู
ปโค
ง ให
มุ
มกระจายเสี
ยง
ได
กว
าง ตั
วตู
โค
งมนไร
ซึ่
งเรโซแนนซ
UNITY AUDIO
Boulder
GOOD
2012-13
IMPRESSIVE
2012-13
2
BEST
2012-13
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...25
Powered by FlippingBook