Best of the year 2012-2013 - page 9

151
BEST INNOVATIVE PRODUCTS OF THE YEAR 2012
LINN
Klimax DSM
UNITY AUDIO
The Rock
ลำโพงแอ็
คที
ฟชั้
นดี
จากอั
งกฤษ Unity Audio: The Rock (ฉบั
บที่
181 มี
.ค.) ตั
วเล็
กแค
เนี้
ย แต
เสี
ยงใหญ
คั
บห
อง
น
าทึ่
งนั
กเชี
ยว ส
วนที่
โดดขึ้
นมาติ
ดโผ ก็
เพราะ Dynaudio: XEO3 (Wireless Active Speaker) เป
นคู
แรกของโลก
ที่
คิ
ดต
าง แค
คิ
ดก็
ไม
ธรรมดาแล
วครั
บ (ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
189 พฤศจิ
กายน)
DYNAUDIO
XEO3
ตำแหน
Best Innovative Product of the Year 2012
ด
วยความคิ
ดรวบยอดที่
จั
บปรี
แอมป
Klimax Kontrol ของ Linn
แบรนด
เครื่
องเสี
ยงที่
ได
สร
างสรรค
นวั
ตกรรม DSM ที่
ทำให
รองรั
บการเล
นได
ทุ
กรู
ปแบบ ตามแบบฉบั
บ “M” ออกสู
โลกเครื่
องเสี
ยงวั
นนี้
เชื่
อแน
เหลื
อเกิ
นว
าจะมี
บริ
ษั
ทเครื่
องเสี
ยงอื่
นหั
นใบตามกระแสลม Network Audio ที่
พั
ดแรงไม
หยุ
ด และคงไม
ใช
สั
กแต
ว
าเป
เครื่
องเสี
ยงที่
ให
เสี
ยงเพลง เพราะเครื่
องเล
นทุ
กตั
วเล
นเพลงเสี
ยงดั
งออกลำโพงเหมื
อนกั
นหมด แต
ทำไมต
างกั
นเล
า “คุ
ณค
าของ
เครื่
องเสี
ยงไฮเอ็
นด
” อยู
ตรงไหน “คุ
ณภาพเสี
ยง รวมถึ
งชื่
อชั้
นสิ
นค
า” ต
องไปด
วยกั
น โดยจะเป
นตั
วกำหนดความแตกต
าง หรื
ระดั
บของสิ
นค
าว
าอยู
ระดั
บใด Linn: Klimax DSM นั้
น มี
ศั
กศรี
ดิ์
สมฐานะ “คู
ควรกั
บเจ
าของเยี่
ยงท
าน” ที่
ใครๆ จะหมดข
อกั
งขา
ไม
อาจถามต
อ (ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
190 ธั
นวาคม)
AUDIOQUEST
Dragonfly
GOOD
2012-13
2
ต
องยกนิ้
วให
กั
บ Dragonfly ตั
วน
อยนี้
ด
วยราคาค
าตั
วกั
บความคิ
ดสร
างสรรค
DF นั้
นเหมาะกั
บใครบ
าง ใช
งานได
เหมาะสมไม
เว
อร
เกิ
น ตั้
งแต
นั
กเล
นวั
ยกระเตาะจนถึ
งรุ
นใหญ
เพราะเด็
กหนุ
มวั
ยเรี
ยน เอ็
นจิ
เนี
ยร
วั
ยทำงานอย
างพวกเราชอบฟ
งเพลงไปทำงานไป ที
นี้
ถ
าจะให
ได
คุ
ณภาพดี
ต
องทำอย
างไร โดยเฉพาะนั
กฟ
งหู
ทองที่
ต
องทำงานนอกที่
ทำงาน หรื
ออี
กนั
ยหนึ่
งใช
เป
นโมบายออฟฟ
ศตามร
าน
กาแฟ สวนสาธารณะ เพราะ Dragonfly ไม
ต
องการไฟเลี้
ยงใดๆ ใช
ไฟจาก USB ก็
พอ คงไม
แปลกใจหรอก หรื
อก็
ช็
อคกั
นไปเลยว
ต
องถู
กใจทุ
กคนนั่
นแหละ ถึ
งมี
เครื่
องเสี
ยงชุ
ดใหญ
แล
วก็
ยั
งอยากได
ตั
วเล็
กๆ ไว
ฟ
งเล
นบนโต
ะทำงาน มี
ลำโพงแอ็
คที
ฟเสี
ยงดี
ๆ สั
กคู
เท
านี้
ก็
สวรรค
แล
วครั
บ คำเตื
อน... อย
าลองถ
าใจไม
แข็
งพอ เพราะจะถอดไม
ออก และจะถามตั
วเองว
าทนฟ
งเสี
ยงจากซาวด
การ
ดอยู
ได
อย
างไร
(ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
186 สิ
งหาคม)
NAD
C390DD
ฟ
เจอร
ที่
เริ
ดซะขนาด แม
ออกจะขั
ดกั
บลุ
คนิ
ดๆ เพราะรู
ปลั
กษณ
ที่
เงี
ยบขรึ
มสไตล
NAD Classic series แต
พกความฉลาด ฟ
เจอร
ล้
ำสมั
ยไว
ในตั
วเต็
มเป
ยม เป
นการออกแบบที่
ชาญฉลาด ตอบสนองความต
องการของคนรุ
นใหม
ได
ดี
มากๆ ขอบใจการออกแบบวงจร
แบบโมดู
ลเพื่
อให
เกิ
ดการยื
ดหยุ
นรองรั
บการใช
งานในอนาคต มี
ดิ
สเพลย
ที่
เห็
นชั
ด ผมฟ
งเสี
ยงจาก NAD: C390DD ให
ตายสิ
... ชวนให
อยากฟ
งพี่
ชาย M2 รุ
นใหม
เสี
ยแล
ว ถ
ามี
มาถึ
งต
องแจ
งกอง บก. ขอจองไว
ก
อน อยากฟ
งพลั
ง 250 วั
ตต
จะเป
นไง เพราะ NAD ได
สร
าง
บรรทั
ดฐานใหม
ให
กั
บการออกแบบแอมปลิ
ฟายเออร
ของโลกขึ้
นใหม
โดยสามารถทำลายกำแพงกั้
นของประสิ
ทธิ
ภาพ รวมถึ
งคุ
ณภาพเสี
ยง
ที่
ทำให
ปราศจากคำว
า Digital หรื
อ Analogue อี
กต
อไป (ออดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
182 เมษายน)
IMPRESSIVE
2012-13
2
SCANDYNA
BigPod
IMPRESSIVE
2012-13
2
ลดความซี
เรี
ยสลงไปซะบ
าง ชี
วิ
ตจะได
ยื
นยาว จะเครี
ยดไปทำไม แนะนำว
าถ
าเห็
นว
าสวยแล
ว ยั
งไงก็
ต
องลองฟ
ง เพราะลำโพงต
อง
ทำหน
าที่
มั
นได
ดี
ที่
สุ
ด ถ
าแฟ
คเตอร
ครบ ก็
สอยมาเชยชมที่
บ
านได
เลย “สถาปนึ
ก” ที่
บ
านต
องถู
กใจแน
เพราะเธอคงนึ
กว
าเราซื้
อของแต
บ
านมากกว
าลำโพง (วิ
ดี
โอดิ
โอไฟล
ฉบั
บที่
174 พฤษภาคม)
พอหอมปากหอมคอกั
นนะครั
บ ใครเป
นใครก็
ทราบกั
นไปแล
ว สุ
ดท
ายก
อนจากกั
น ขอกล
าวคำว
า... สวั
สดี
ป
ใหม
ครั
บ ขอส
งคำอวยพรมาให
ท
านผู
อ
านดั
งนี้
ครั
“ป
ใหม
นี้
ขอให
ผู
ที่
คิ
ดดี
ทำดี
จงพบเจอแต
สิ่
งดี
ๆ ตลอดป
และตลอดไป ขออวยชั
ยให
มี
สุ
ขสมหวั
ง มี
พลั
งในการต
อสู
ที่
ท
าทายยิ่
งขึ้
นไปอี
ก”
“ฝากโดยเฉพาะกั
บผู
อ
านนิ
ตยสารออดิ
โอไฟล
ว
า... การเล
นเครื่
องเสี
ยง โปรดอย
ากลั
วสิ่
งใหม
กล
าที่
จะเรี
ยนรู
ไปกั
บมั
น ขอให
ตั
ดสิ
นด
วยหู
และความชอบ
โดยมี
ทุ
นทรั
พย
ของตั
วเองเป
นที่
ตั้
ง อย
าซี
เรี
ยสกั
บเรื่
องไม
เป
นเรื่
องโดยไม
จำเป
น การเล
นเครื่
องเสี
ยง-ฟ
งเพลงเป
นเรื่
องบั
นเทิ
งครั
บ”... ขอบคุ
ณที่
ติ
ดตาม.
ADP
IMPRESSIVE
2012-13
2
BEST
2012-13
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...25
Powered by FlippingBook